Govor integriteta

 

Poštovane kolegice i kolege, državni službenici, donatori Fonda za reformu javne uprave, poslovni partneri Ureda koordinatora za reformu javne uprave, cijenjeni predstavnici nevladinog sektora u BiH, uvaženi građani
Svjesni činjenice da je korupcija u našoj zemlji samo jedan od problema s kojima se suočavamo na putu ka Evropskoj uniji, od samog osnivanja Ureda naše aktivnosti smo usmjerili ka dostizanju nulte stope tolerancije na korupciju. Unapređujući interne procedure i do sada smo stvarali, a što činimo i dalje, ambijent u kojem neće biti mjesta bilo kakvim nepravilnostima.

Zadovoljstvo mi je da danas sarađujem sa kolegama i kolegicama kojima su etika i moral na visokoj ljestvici ličnih i profesionalnih načela.

Korupciju ne želimo u dvorištu ne samo zbog naših vlastitih etičkih i moralnih uvjerenja već i zbog donatora koji su našoj instituciji povjerili novac na upravljanje. Donatori su uložili novac za provođenje reforme javne uprave, a mi smo tokove novca učinili otvorenim i transparentnim.

Bili smo među prvim institucijama na državnom nivou koje su usvojile vlastiti Etički kodeks te i na taj način potvrdili da ćemo poštovati propise, donositi ispravne odluke a da pri tome nećemo pribaviti koristi za sebe i druge, kao i da ćemo biti uvijek na usluzi građanima.

Prošle godine usvojili smo Akcioni plan za borbu protiv korupcije, a u skladu s njim i otvorili kanale za sve vas, koji imate saznanja ili dokaze, da prijavite nepravilnosti. Izradili smo i Plan integriteta za borbu protiv korupcije kroz smo analizirali sva radna mjesta i procese te predložili mjere i aktivnosti da bismo mogućnosti za eventualne nepravilnosti sveli na minimum.

Moralnih i etičkih principa pridržavam se kako u profesionalnom tako i u privatnom životu. Stoga, i od svojih kolega tražim i očekujem da u okviru svojih prava, obaveza i ovlasti poštuju načela: zakonitosti, objektivnosti, profesionalne nepristrasnosti, odgovornosti, efikasnosti, transparentnosti, ekonomičnosti i pravičnosti. Takođe, očekujem da svojim ponašanjem nikada ne umanjimo lični i ugled naše institucije.

Poštovane kolegice i kolege,

Poznata mi je činjenica da su oni koji prijavljuju korupciju danas izloženi raznim oblicima maltretiranja i osudama, tako da neću dozvoliti da svi vi koji u dobroj vjeri prijavite korupciju budete tome izloženi. Lično smatram da osobe koje ukazuju na anomalije u društvu trebaju biti nagrađene za hrabrost, a nikako kažnjene.

Zato vas pozivam da koristite otvorene kanale za prijavu nepravilnosti, da nam ukažete na moguće greške i propuste, kao i da pomognete da zajedno radimo što efikasnije, transparentnije, odgovornije i profesionalnije.

Dr Dragan Ćuzulan

Koordinator za reformu javne uprave

 

Kako prijaviti korupciju?

Ured koordinatora donio je Pravilnik o prijavljivanju nepravilnosti i/ili korupcije, postupanju po prijavama nepravilnosti i/ili korupcije i zaštiti zaposlenog koji prijavi nepravilnost i/ili korupciju u Uredu koordinatora za reformu javne uprave, kojim se definišu načini, kanali i prava i obaveze lica koje želi da podnese prijavu.

U smislu ovog Pravilnika:

  1. a) pod korupcijom se smatraju sve radnje koje imaju obilježje krivičnog djela;
  2. b) pod drugim nepravilnostima se smatraju radnje koje predstavljaju kršenje etičkog kodeksa ili disciplinske povrede, odnosno radnje koje imaju obilježje prekršaja.

 

Vrste prijavljivanja nepravilnosti i/ili korupcije

(1) Prijavljivanje može biti povjerljivo ili anonimno.

(2) Povjerljivo prijavljivanje jeste prijavljivanje kod kojeg je Komisiji poznat identitet lica koje je podnijelo prijavu.

(3) Anonimno prijavljivanje jeste prijavljivanje bez navođenja identiteta podnosioca prijave.

 

Načini zaprimanja prijava nepravilnosti i/ili korupcije

Prijava nepravilnosti i/ili korupcije će se u Uredu zaprimati na dva načina i to:

  1. a) putem e-mail adrese korupciju@parco.gov.ba;
  2. b) putem pošte adresirane na Ured sa naznakom “ne otvarati – prijava nepravilnosti”.

Prijavljivanje se vrši na obrascu prijave.

 

Prijavni obrazac možete pruzeti ispod:

Prijavni obrazac korupcija/nepravilnost