U prostorijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, danas su predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Kenan Avdagić i Miroslav Zeković prezentirali rukovodstvu Ministarstva civilnih poslova BiH alat za upravljanje kvalitetom Common Assesment Framework – CAF 2020. Kolegama i kolegicama iz Ministarstva prezentirani su način i tehnička potpora implementacije, kao i prednosti koje ima institucija koja implementira ovaj europski alat za upravljanje kvalitetom.

Naime, prema preporukama Vijeća ministara BiH i SIGMA/OECD organizacije, sve institucije javne uprave trebale bi implementirati jedan od alata za upravljanje kvalitetom (ISO 9001 ili CAF). CAF je alat čijom implementacijom se unapređuje institucija da postane učinkovitija i efektivnija. Do sada u Bosni i Hercegovini CAF implementiran je u nešto više od 20 institucija javne uprave na svim razinama.

Podsjećamo da je i u Strateškom okviru za reformu javne uprave u BiH 2018-2022, kao i njegovom Akcijskom planu, poseban dio posvećen upravljanju kvalitetom u javnoj upravi.
Više o ovom alata, možete naći na poveznici.