Na online onferenciji koju je organizirao Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH sa tehničkim timom potpore, na kojoj su sudjelovali predstavnici institucija BiH, NVO i akademske zajednice, prezentiran je promotivni portal otvorenih podataka za Vijeće ministara BiH.

Portal otvorenih podataka još uvijek je na razini pilot aktivnosti, a koordinator za reformu javne uprave BiH doc. dr Dragan Ćuzulan istakao je da su korištena iskustva i softverska rješenja zemalja koje su postigle najviše standarde otvorenih podataka.

“Ono što je ključno za uspjeh ovog projekta je jasan strateški okvir i vizija koja je ugrađena u jedan sveobuhvatni okvir politika i inkluzivna struktura za upravljanje otvorenim podacima”, rekao je Ćuzulan i istakao da “po ovim pitanjima BiH ne stoji najbolje, ali mi nastojimo da uradimo maksimalno na osnovu minimalnih postojećih zakonskih rješenja. Jedan od problema je i nedostatak koordinacije sa privatnim sektorom, kao i proračunskih sredstava za održivost jednog ovakvog sustava”.

“Radi se o portalu za otvorene podatke za razinu Vijeća ministara BiH, a koristimo fleksibilne tehnologije bazirane na EU portalu otvorenih podataka i otvorene za sve ostale organe i administracije”, rekao je Ćuzulan i dodao da je “za dobar rezultat potreban visok nivo koordinacije procesa od kojeg će najveće benefite imati građani i poslovna zajednica”.

Otvorenost vlasti i veća razina transparentnosti zagovara Savjetodavno vijeće BiH pri inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast čija je BiH članica od 2014. godine. Ured koordinatora za reformu javne uprave lider je transparentnosti institucija u BiH sa ispunjavanjem 38 standarda proaktivne transparentnosti koje objavljuje na svojoj web-stranci, a u okviru usvojenih Standarda i politike proaktivne transparentnosti od strane Vijeća ministara BiH.