Na temelju članka 19. stavak (1) i članka 20., a u vezi sa člankom 31. stavak (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedatelja Vijeća ministara BiH, raspisuje

 

INTERNI OGLAS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u

Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedatelja Vijeća ministara BiH

 

 Jedinica za materijalno-financijske i opće poslove

 1/01 Viši stručni suradnik za materijalno-financijske poslove

Opis zadataka i dužnosti: odgovoran je za sustavsko praćenje i evidentiranje transakcija i poslovnih promjena prihoda, primitaka, izdataka i drugih plaćanja; odgovoran je za sustavsko praćenje stanja imovine, obveza i izvora prihoda; sačinjava periodična i završna financijska izvješća, analize godišnjih i periodičnih financijskih izvješća, kao i godišnji dinamički plan rashoda; prati izvršenje financijskog plana i predračuna; vrši knjigovodstveno kontiranje i unosi podatke u Jedinstveni sustav Trezora; vodi evidenciju stalnih sredstava opreme i sitnog inventara; vrši popunu statističkih i financijskih izvješća; te obavlja i druge poslove koje odredi šef Jedinice i koordinator.

Posebni uvjeti: VSS- ekonomski fakultet; najmanje dvije godine odgovarajućeg radnog iskustva; poznavanje relevatnih procedura vezanih za financije; odlične analitičke vještine; poznavanje rada na računalu uključujući radno znanje Excel-a; pouzdano prosuđivanje, fleksibilnost i pouzdanost.

Status: državni službenik.

Broj izvršitelja: jedan (1).

Mjesto rada: Sarajevo

 

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica uposlena kao državni službenici u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

 

Napomena za sve kandidate:

 • Povjerenstvo za izbor bira kandidate na temelju podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intervjua.
 • Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH.
 • Neovisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sustavu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obvezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sustava studiranja, osim za integrirane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integriranom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrificiranju/priznavanju.Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.
 • Kandidat koji bude prvi na listi uspješnih kandidata, odnosno koji bude postavljen na oglašeno radno mjesto državnog službenika, po dobijanju rješenja treba instituciji dostaviti uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca), radi odlaganja istog u njegov personalni dosije.

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjereni preslik:

 

II Vlastoručno potpisan:

 • popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedatelja Vijeća ministara BiH. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uvjeta iz teksta oglasa, isti olakšava rad tijelu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjereni preslici dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uvjetom da ni dokumenti čiji su preslici ovjereni nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

 

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

 • Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Sveučilišne diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uvjetima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati sveučilišnu diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoka naobrazba stečena po Bolonjskom sustavu studiranja.
 • U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju osobne iskaznice, obavijest da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa osobnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.
 • U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.
 • U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, također neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registriranim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Također, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažiranja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
 • U pogledu dokazivanja razine znanja rada na računalu, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računalu, jer isti nije registriran za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedodžbe o završenim razredima srednje škole.
 • Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

 

Izborni proces se provodi sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja internih natječaja, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 62/10, 30/14 i 38/17) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog natječaja, načinu provedbe intervjua i obrascima za provedbu intervjua („Službeni glasnik BiH“, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 30.10.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedatelja Vijeća ministara BiH

“Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedatelja Vijeća ministara BiH

71000 Sarajevo, Dubrovačka 6.

 Ispunjavanje uvjeta utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovog Oglasa, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.