На основу члана 19. став (1) и члана 20., а у вези са чланом 31. став (1) Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 и 93/17), Агенција за државну службу Босне и Херцеговине, у име Канцеларије координатора за реформу јавне управе при Кабинету предсједавајућег Савјета министара БиХ, расписује

 

 

ИНТЕРНИ ОГЛАС

за попуњавање радноg мјеста државног службеника у

Канцеларији координатора за реформу јавне управе при Кабинету предсједавајућег Савјета министара БиХ

 

Јединица за материјално-финансијске и опште послове

 1/01 Виши стручни сарадник за материјално-финансијске послове

Опис задатака и дужности: одговоран је за системско праћење и евидентирање трансакција и пословних промјена прихода, примитака, издатака и других плаћања; одговоран је за системско праћење стања имовине, обавеза и извора прихода; сачињава периодичне и завршне финансијске извјештаје, анализе годишњих и периодичних финансијских извјештаја, као и годишњи динамички план расхода; прати извршење финансијског плана и предрачуна; врши књиговодствено контирање и уноси податке у Јединствени систем Трезора; води евиденцију сталних средстава опреме и ситног инвентара; врши попуну статистичких и финансијских извјештаја; те обавља и друге послове које одреди шеф Јединице и координатор.

Посебни услови: ВСС- економски факултет; најмање двије године одговарајућег радног искуства; познавање релеватних процедура везаних за финансије; одличне аналитичке вјештине; познавање рада на рачунару укључујући радно знање Excel-a; поуздано просуђивање, флексибилност и поузданост.

Статус: државни службеник.

Број извршилаца: један (1).

Мјесто рада: Сарајево.

 

На овај оглас могу се пријавити само лица запослена као државни службеници у Канцеларији координатора за реформу јавне управе при Кабинету предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине.

 

Напомена за све кандидате:

 • Комисија за избор бира кандидате на основу података из пријаве, као и знања и способности показаних на стручном испиту који се за кандидате пријављене на интерни оглас састоји од интервјуа.
 • Кандидати се обавјештавају о мјесту и времену одржавања интервјуа од стране институције и путем службене интернет странице Агенције за државну службу БиХ.
 • Независно о свим другим захтјевима из овог огласа, кандидати који су завршили студије по Болоњском систему студирања, дужни су, поред остале тражене документације, обавезно доставити диплому првог циклуса (или основног додипломског студија), чак и ако се огласом тражи други и трећи циклус Болоњског система студирања, осим за интегрисане студије код којих је потребно доставити и доказ да се ради о интегрисаном студију, ако то није видљиво из саме основне дипломе, додатка дипломи или рјешења о нострификацији/признавању.
 • Под радним искуством подразумијева се радно искуство након стечене високе стручне спреме, односно високог образовања.
 • Кандидат који буде први на листи успјешних кандидата, односно који буде постављен на оглашено радно мјесто државног службеника, по добијању рјешења треба институцији доставити увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца), ради одлагања истог у његов персонални досије.

 

Потребни документи:

И Овјерене копије:

 • универзитетске дипломе (нострификоване/признате дипломе, уколико факултет није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 06.04.1992. године);
 • додатка дипломе за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском систему студирања; изнимно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копију универзитетске дипломе достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат, нити за једног дипломца;
 • увјерења о држављанству (не старије од 6 мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа);
 • увјерења о положеном стручном управном односно јавном испиту;
 • потврде или увјерења као доказа о траженој врсти радног искуства;
 • доказа о траженом нивоу знања рада на рачунару, укључујући радно знање Excel-a.

 

II Својеручно потписан:

 • попуњен образац Агенције за државну службу БиХ: исти можете преузети на wеб страници Агенције: www.ads.gov.ba или у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе при Кабинету предсједавајућег Савјета министара БиХ. Напомињемо да потписан и попуњен образац не може служити као доказ било ког услова из текста огласа, исти олакшава рад органу који врши избор и именовање, те представља само информације о кандидату, које је потребно доказати траженом документацијом.

 

Овјерене копије докумената немају ограничен рок важења, под условом да ни документи чије су копије овјерене немају назначен (прецизиран) рок важења.

 

Обратити пажњу на сљедећа документа која не треба достављати, јер иста не могу служити као ваљан доказ:

 • Увјерење о дипломирању старије од годину дана. Универзитетске дипломе академског звања магистра или еквивалента, академског звања доктора или еквивалента или др. сличне дипломе, уколико исте нису евентуално тражене у посебним условима текста огласа. Исте не могу доказати стечено звање завршеног додипломског (основног) студија. Не достављати универзитетску диплому без додатка дипломи уколико је високо образовање стечено по Болоњском систему студирања.
 • У погледу доказивања држављанства и старосне доби не треба достављати копију личне карте, обавјештење да је уведен у евиденцију пребивалишта – боравишта са личним подацима (образац пријава/одјава), неважеће увјерење о држављанству, односно, увјерење старије од шест мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа.
 • У погледу доказивања стручног управног испита односно јавног испита не достављати увјерења стручних испита у оквиру других струка, увјерења о положеном испиту за судију за прекршаје и сл.
 • У погледу радног искуства не достављати: радну књижицу јер иста не може доказати ниједан облик радног искуства, може доказати само радни стаж. Потврде/увјерења којима се доказује радни стаж, такође неће бити узете у разматрање, јер радни стаж представља само вријеме које запосленик проведе у радном односу, исти не може доказати о којој врсти радног искуства је ријеч; уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о дјелу и др. уговоре; рјешење или одлуку о заснивању/престанку радног односа – исти доказују само почетак/престанак радног ангажмана и назив радног мјеста, не и континуитет истог; споразум, препоруке или друге сличне исправе уколико не садрже све елементе потврде/увјерења, увјерења издата од стране ПИО о подацима регистрованим у матичној евиденцији без потврде ПИО гдје је наведена шифра занимања. Такође, не достављати документа која не садрже елементе потврде или увјерења, односно документа у којима није децидно наведено следеће: основне генералије, врста школске спреме у оквиру радног мјеста тј. стручна спрема предвиђена за конкретно радно мјесто, назив радног мјеста, прецизиран период радног ангажовања, те осталим релевантним подацима за доказивање тражене врсте радног искуства.
 • У погледу доказивања нивоа знања рада на рачунару, не достављати потврду или увјерење послодавца гдје је лице било у радном односу, којом послодавац потврђује знање рада на рачунару, јер исти није регистрован за обављање те дјелатности, те такви докази нису ваљани. Не достављати свједочанства о завршеним разредима средње школе.
 • Непотписан, непопуњен, исправљен или измијењен пријавни образац.

 

За додатне информације, у погледу потребне документације, кандидати се упућују на службену интернет страницу Агенције за државну службу БиХ (www.ads.gov.ba), линк Конкурси/Стоп грешкама у пријавама.

 

Изборни процес се проводи у складу са одредбама Правилника о условима и начину обављања интерних конкурса, интерних и екстерних премјештаја државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр 62/10, 30/14 и 38/17) и Правилника о карактеру и садржају јавног конкурса, начину спровођења интервјуа и обрасцима за спровођење интервјуа („Службени гласник БиХ“, бр: 63/16 и 21/17), чији је саставни дио Оквир компетенција.

 

Све тражене документе треба доставити најкасније до 30.10.2019. године, путем поштанске службе препорученом пошиљком на адресу:

 

Канцеларија координатора за реформу јавне управе при Кабинету предсједавајућег Савјета министара БиХ

“Интерни оглас за попуњавање радног мјеста државног службеника у Канцеларији координатора за реформу јавне управе при Кабинету предсједавајућег Савјета министара БиХ

71000 Сарајево, Дубровачка 6.

 

Испуњавање услова утврђених овим огласом рачуна се са даном предавања пријаве.

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, пријаве кандидата који не испуњавају услове овог Огласа, као и копије тражене документације које нису овјерене, неће се узимати у разматрање.