Razvoj politika i koordinacija su među ključnim funkcijama javne uprave kojima se osigurava odgovorno i efektivno upravljanje javnim poslovima. Upravljanje javnim poslovima se vrši kroz sistem razvoja i provedbe politika koji treba osigurati informisano, inkluzivno i transparentno donošenje odluka u najboljem interesu građana i ukupnog ekonomskog i socijalnog razvoja.

Zbog složenog ustavnog uređenja, Bosna i Hercegovina  nema jedinstven pristup planiranju, izradi i koordinaciji politika, niti jednu užu vladu (centar vlade) za čitavu zemlju. Savjet ministara BiH  i vlade Federacije BiH, Republike Srpske  i Brčko distrikta  imaju odvojene, Ustavom utvrđene uloge i odgovornosti u izradi i koordinaciji politika. Stoga izrada i implementacija jednoobraznih i koherentnih politika i osiguravanje djelotvorne koordinacije unutar i između različitih nivoa uprave i dalje predstavljaju veliki izazov.

Strategijom reforme javne uprave u oblasti razvoja i koordinacije politika definisani su ključni reformski zahtjevi koji se odnose na dalji proces unapređenja sistema strateškog, srednjoročnog i godišnjeg planiranja usklađenog sa procesom budžetiranja kako bi se metodološki ujednačio proces planiranja, praćenja i izvještavanja na svim upravnim nivoima. Takođe je neophodno, na svim nivoima, razviti i usvojiti metodologiju za razvoj sektorskih strategija, koja će osigurati da su strategije pripremljene u skladu sa planovima rada vlada,  ćime će se stvoriti osnova za izradu zajedničke metodologije za cjelodržavnu strategiju razvoja sektora.

Implementacijom reformskih mjera definisanih strateškim okvirom za reformu javne uprave unaprijediće se proces izrade, provedbe i praćenja politika i pravnih propisa zasnovan na dokazima što će omogućiti ostvarivanje planiranih ciljeva politika. Fokus će biti na jačanju analitičkih kapaciteta na svim upravnim nivoima kroz poboljšanu primjenu analitičkih alata u procesu donošenja propisa, te na uspostavljanju zajedničkog portala/baze za objavljivanje svih pravnih propisa usvojenih od strane organa vlasti na svim nivoima, što bi omogućilo besplatan pristup građanima svim zakonima i podzakonskim aktima.