U Bosni i Hercegovini aktuelan je problem upravljanja ljudskim resursima u smislu izostanka analitički–kvalitativno–konstruktivnog planiranja ljudskih potencijala. Istina je da je funkcija upravljanja ljudskim potencijalima (ULJP) osnažila u proteklih desetak godina, ali je i dalje u procesu razvoja i sazrijevanja. Napredak je došao primarno kao rezultat napora profesionalaca u ovoj reformskoj oblasti kroz raniju strategiju okvir i akcioni plan, revidirani akcioni plan te reformsku agendu.

Sadašnje stanje je takvo da je funkcija planiranja ljudskih potencijala prilično jednodimenzionalna. Ona se svodi na nastojanje da se popune upražnjena radna mjesta bez ozbiljne analize o potrebama u smislu broja ljudi i njihovog stručnog profila i prioriteta u smislu redoslijeda radnih mjesta iz ugla njihovog značaja za rad institucije. Zbog toga je funkciju planiranja potrebno osvježiti i čvršće povezati s drugim funkcijama upravljanja ljudskim potencijalima, naročito sa zapošljavanjem, unapređivanjem, plaćanjem i stručnim usavršavanjem ljudi, jer racionalizacija troškova u upravnim strukturama na kojoj insistiraju svi – od građana do Međunarodnog monetarnog fonda – primarno uključuje troškove vezane za ljudske resurse.

Novim Strateškim okvirom 2018-2022 mapirana je naredna faza razvoja ULJP u upravnim strukturama Bosne i Hercegovine koja će biti obilježena paralelnom implementacijom procesa u više kategorija, što će omogućiti izgradnju dovoljno dobrog sistema koji može zadovoljiti kriterije na putu evropskih integracija.

U nizu planiranih mjera novog strateškog okvira stoji upravo i moderno planiranje kadrova, tako da će se budući kadrovski planovi temeljiti na analizi potreba institucije i stanju na internom i eksternom tržištu rada, s jedne strane, te efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti upravne strukture, s druge strane. Prvi korak je određivanje institucija odgovornih za proces kadrovskog planiranja na upravnim nivoima gdje ovo pitanje još nije riješeno. Potom će se  izvršiti standardizacija procesa kadrovskog planiranja na svim nivoima i povezivanje kadrovskog planiranja sa budžetskim planovima i sistemom programskog budžetiranja imajući u vidu potrebu stalne optimizacije broja zaposlenih u upravnim strukturama.

Naravno, ovo je samo dio inovacija koje sa sobom nosi Strateški okvir za RJU 2018-2020 u oblasti Državne službe i upravlljanja ljudskim potencijalima.