Više od 250 rukovodećih i državnih službenika koji se bave upravljanjem ljudskim resursima sa nivoa BiH, FBiH, RS i BDBiH u protekla dva mjeseca prošli su obuku o primjeni novog modela analize potreba i evaluacije efekata obuke, dok je 22 službenika educirano za trenere u ovoj oblasti.

Ovo je jedan od rezultata projekta “Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke” koji se finansira iz Fonda za reformu javne uprave.

Cilj ovog projekta je unaprjeđenje metodologije za procjenu potreba za obukama, te razvoj metodologije kojom bi se ocjenjivalo da li su te obuke bile korisne, odnosno da li su uticale na promjenu efikasnosti na radnom mjestu.

Obuke, te stalni napredak, su pravo i obaveza državnog službenika, a obezbjeđivanje efikasne obuke državnih službenika je važan preduslov za efikasniju javnu službu. To pitanje je adresirao i posljednji „Izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu“, što ga svrstava u prioritetna pitanja kojima se mora baviti javna administracija u procesu svoje reforme.

U proteklom periodu je razvijen model za procjenu potreba i evaluaciju efekata obuka, koji je testiran u četiri institucije, po jednoj sa svakog nivoa: Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, Republičkom zavodu za statistiku RS, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona i Odjelu za stručne i admninistrativne poslove Brčko Distrikta.

Do kraja godine bit će izrađen i priručnik za primjenu Modela procjene potreba i evaluacije efekata obuka.

Projekat se realizuje u saradnji sa Agencijom za državnu službu BiH, Agencijom za državnu službu FBiH, Agencijom za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenjem za ljudske resurse Brčko distrikta BiH, u periodu 12 mjeseci do 26. januara 2018. godine.

Projekat implementira konzorcij iBusiness i NetPro.