Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici koja je održana danas u Sarajevu dali su saglasnost za dodjelu ugovora za implementaciju novog projekta „Unapređenje procesa analize potreba i evalaucije efekata obuke“ iz oblasti upravljanja ljudskim potencijalima.

Implementacijom projekta trebao bi biti unaprijeđen proces planiranja potreba obuke i usavršavanja zaposlenih u državnoj službi, a koji će biti povezan sa rezultatima drugih aktivnosti menadžmenta ljudskih resursa (ocjena radnog učinka, orijentacija i socijalizacija novozaposlenih, razvoj karijere) i testiran na uzorku institucija javne uprave u BiH.  Namjera je da se povećaju efekti obuke, na način da će se sistemskim pristupom analizi potrebnih znanja, vještina i sposobnosti usaglasiti potrebe institucije i očekivanja i želje pojedinaca,te doprinijeti većoj motivaciji i predanosti poslu. Pored toga, razradom kriterija procjene efekata obuke koji obuhvataju praćenje promjene ponašanja i postignuća na poslu bi se ostvario veći povrat na investicije, tj. potvrdila bi se opravdanost konkretnog programa obuke. Korisnici projekta su: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu FBiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH.

Članovi UO FRJU također su dali su podržali projekat „Funkcionalni pregled kapaciteta institucionalne komunikacije u strukturama državne službe u BiH“ iz reformske oblasti institucionalna komunikacija.

Data je saglasnost i na početni izvještaj projekta „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)“.