Do kraja 2015. godine sprovedeno je 65 odsto reformskih ciljeva iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave. Najveći procenat realizacije ciljeva je u Srpskoj – 73 odsto, dok je najmanji u Brčko distriktu – 60 odsto, napominje Koordinator reforme javne uprave u BiH Dragan Ćuzulan

Razgovarao: Ognjen BEGOVIĆ

SARAJEVO, 20. OKTOBRA /SRNA/ – Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave BiH pripremila je Operativni plan za pripremu novog strateškog okvira reforme, koji je usaglašen na svim nivoima vlasti u BiH i koji bi trebalo da bude gotov do kraja godine.

Koordinator reforme javne uprave u BiH Dragan Ćuzulan ističe u intervjuu Srni da je završena procedura imenovanja članova radnih grupa za pripremu novog dokumenta, a Savjet ministara BiH, vlade Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta imenovale su predstavnike u ove radne strukture.

Takođe, napravljene su inicijalne analize stanja u reformskim oblastima koje će biti obuhvaćene novim strateškim okvirom.

Ćuzulan napominje da će analize i drugi dokumenti, kao što je izvještaj SIGMA o mjerenju napretka u sprovođenju reforme, poslužiti radnim grupama za određivanje prioriteta za novi strateški okvir.

Nova strategija biće zasnovana na principima javne uprave, ističe Ćuzulan i navodi da se reforma javne uprave smatra jednim od tri ključna stuba uspješnog puta ka EU.

Na osnovu načela javne uprave, koje je Evropska komisija pripremila u saradnji sa programom podrške unapređenju uprave SIGMA pri OECD-u, ocjenjuje se napredak kandidata za EU na polju reforme javne uprave.

Državna služba i upravljanje ljudskim resursima – to je oblast koja podrazumijeva sprečavanje političkog uticaja na državne službenike, transparentnu politiku zarada, jasan obim državne službe i zapošljavanje zasnovano na principu meritornosti i jednakog tretmana – jeste drugi stub.

Ćuzulan ističe odgovornost – oblast koja podrazumijeva pravo pristupa informacijama, pravo na žalbu i sudsku zaštitu u upravnim postupcima kao treći važan stub puta ka EU.

Prema njegovim riječima, i funkcionisanje javnih nabavki u skladu je sa osnovnim principima jednakog tretmana, nediskriminacije, srazmjernosti i transparentnosti, te obezbjeđuje najefikasnije korišćenje javnih sredstava.

“Reforme u ovim oblastima potrebne su kako bi građani dobili kvalitetnije usluge javne uprave i troškovno jeftiniju i efikasniju upravu”, kategoričan je Ćuzulan.

Prema izvještaju Kancelarije za reformu javne uprave, do kraja 2015. godine sprovedeno je 65 odsto reformskih ciljeva iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave.

“Najveći procenat realizacije ciljeva je u Republici Srpskoj – 73 odsto, dok je najmanji u Brčko distriktu – 60 odsto”, napominje Ćizulan.

Gledano prema reformskim oblastima, najviše ciljeva ostvareno je u oblasti Institucionalne komunikacije – 78 odsto, a najaktivniji u ispunjavanju ciljeva u ovoj oblasti bio je nivo BiH.

“Najmanji postotak realizacije ciljeva zabilježen je u oblasti e-uprava – 49 odsto. U ovoj oblasti najviše ciljeva je ispunila Republika Srpska, dok je najmanji napredak ostvaren u Brčko distriktu BiH /36 odsto/”, precizira Ćuzulan.

BiH, što je konstatovano i u domaćim i u izvještajima Evropske komisije, nije ostvarila potreban napredak u sprovođenju reformskih mjera kroz ranije planove i obaveze koje je trebalo ispuniti do kraja 2014. godine.

Ćuzulan, ipak, ukazuje da su vlasti u BiH opredijeljene za nastavak reforme javne uprave, kao i mjera koje su definisane u Reformskoj agendi.

On najavljuje sastanke tematskih radnih grupa koje će raditi na pripremi strategije.

Početkom sljedećeg mjeseca biće održane radionice svih radnih struktura sa SIGMA, na kojoj bi trebalo defintivno odrediti priritete za nastavak sprovođenja reforme.

Ćuzulan ističe da izrada nacrta i usaglašavanje novog dokumenta o reformi javne uprave, koji će biti upućen Savjetu ministara BiH i vladama entiteta na usvajanje, traži dosta vremena. Dodatno će biti sprovedene i javne konsultacije sa zainteresovanom javnosti.

“Proces usaglašavanja ponekad zna potrajati i duže nego što to očekujemo, međutim, naš plan je da do kraja ove godine imamo nacrt strateškog okvira”, navodi Ćuzulan u intervjuu Srni.