Sastanak Nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija bit će održan 14. oktobra ove godine, sa početkom u 13:00 časova, u  zgradi Vlade Republike Srpske.

Predloženi dnevni red sastanka:

  1. Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima,
  2. Informisanje o statusu projekata: ″Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH″, ″Obuka službenika za odnose s javnošću – faza II″ i ″Strateška komunikacija – faza II″,
  3. Razmatranje i usvajanje projektnog prijedloga i projektnog zadatka ″Funkcionalni pregled kapaciteta institucionalne komunikacije u strukturama državne službe BiH″,
  4. Diskusija o sadržaju projekta ″Približavanje uprave građanima- set aktivnosti″,
  5. Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima za naredno tromjesečje,
  6. Razno.