Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Sarajevu dali su saglasnost za dva nova projekta iz oblasti upravljanja ljudskim potencijalima. Radi se o projektima „Pojednostavljanje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu“ i „Razvoj elektronskih obuka za potrebe državne službe/uprave u BiH“.  

„Značaj uvođenja kompetencija u proces selekcije kandidata tj.odabrati prave ljude za poslove koje je potrebno izvršiti je jedan od najznačajnijih elemenata organizacijskog sistema kao što je državna služba, a ujedno i pokazatelj organizacijske kulture. Uvođenje kompetencija je ujedno i unapređenje sistema uprave u BiH. Proces odabira kandidata mora biti kvalitetno vođen da bi se  ostvarila profesionalizacija državne službe i da bi na radnim mjestima rad bio djelotvoran“, izjavio je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave.  

Ciljevi projekta „Pojednostavljanje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu“ odnose se, između ostalog, na: razvoj metodologije za procjenu i primjenu ključnih kompetencija u procesu zapošljavanja, definisanje preporuka za efikasnije i efektivnije pokretanje konkursne procedure kao i za bržu i jeftiniju prijavu kandidata na konkurs, izgradnju kapaciteta menadžera i specijalista za ljudske potencijale u javnoj upravi u BiH za implementaciju unaprjeđene metodologije zapošljavanja u državnu službu… Posmatrano iz ugla institucija projektom je predviđeno brže popunjavanje upražnjenih pozicija u državnoj službi te dalja pojednostavljenja i uštede za same za aplikante.  Jedan od izlaznih rezultata projekta trebao bi biti pojednostavljen i poboljšan proces pokretanja konkursne procedure posmatran kroz vrijeme provođenja, kvalitetnu procjenu prioritetnih kompetencija i aktivniju upotrebu savremenih metoda regrutovanja kandidata.

Svrha projekta „Razvoj elektronskih obuka za potrebe državne službe/uprave u BiH“ uspostavljanje efikasnog sistema edukacije državnih službenika primjenom informacionih tehnologija kroz elektronsko učenje, koje je usmjereno razvoju, promociji i širenju edukacijskih najboljih praksi u državnoj upravi, novih programa i kurseva za usavršavanje državnih službenika, efikasnijoj saradnji među državnim službenicima, te razvijanju i razmjeni iskustava po posebno prilagođenom sistemu pružanja informacija.

O ovim projektima dodatno će se izjasniti članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave koji nisu prisustvovali današnjoj sjednici.

Data je i saglasnost na Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.04. – 30.06.2016. godine.