Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u srijedu  15.06.2016. godine u prostorijama Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske, sa početkom u 12:00 sati.

Predloženi dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima

2.    Usaglašavanje Projektnog zadatka „Izrada softvera za podršku izradi nacrta zakona i drugih propisa”

3.    Usaglašavanje i usvajanje Projektnog prijedloga „Baza zakonskih propisa”

4.    Razno.