Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave u periodu od 24.03 -25.03. 2016. godine u Sarajevu održali su radionicu o upravljanju kvalitetom u javnom sektoru koji je baziran na  modelu Zajedničkog okvira za procjenu (CAF).

Radionica je organizovana za državne službenike iz Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine.

„Upravljanje kvalitetom  znači  kontinuiranu potragu za boljim tehničkim, tehnološkim  i bilo kojim drugim unapređenjima i poboljšanjima koja će u konačnici proizvesti željeni rezultat, a to je zadovoljni korisnik, odnosno poreski obaveznik, odnosno građanin“, izjavio je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave u BiH.  

Ovo je prva radionica koju provodi Ured koordinatora za reformu javne uprave, nakon što je i sam uspješno prošao kroz proces uvođenja sistema upravljanja kvalitetom po modelu CAF. U narednom periodu planirana je obuka i za službenike iz Agencije za statistiku BiH.

Stvaranje pretpostavki za upotrebu modela upravljanja cjelovitim kvalitetom u javnoj upravi (TQM) jedan je od ciljeva iz Revidiranog akcionog plana 1 (RAP1) za provođenje Strategije reforme javne uprave,  u segmentu upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi, koji je usvojen 2011. godine.  Vijeće ministara  BiH je u septembru 2015.  prihvatilo inicijativu Ureda koordinatora da   se u institucijama BiH podrži uvođenje  predloženih modela   upravljanja kvalitetom – Zajedničkog okvira procjene ( CAF model)   i modela baziranih na standardu ISO 9001.   

Upravljanje kvalitetom, fokus na korisnike-građane i poboljšanje javnih usluga predstavlja  ključne elemente u osiguranju dobrog upravljanja u organizacijama javnog sektora.