Reforma javne uprave predstavlja jedan od preduslova za napredovanje zemlje na putu ka Evropskoj uniji. Evropska komisija je u više navrata pozvala BiH da jača javne institucije, a nastavak reformskih aktivnosti obaveza je iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. U nedavno usaglašenoj Reformskoj agendi, reforma javne uprave navedena je kao jedan od ključnih prioriteta za osiguranje fiskalne održivosti i kvalitetno pružanje usluga građanima. Ona će, između ostalog, u narednom periodu obuhvatiti izradu novih zakona o državnim službenicima i zaposlenicima, ubrzo nakon usvajanje novih zakona o radu u entitetima, kantonima i distriktu Brčko…. (Ostatak tekst pogledajte na www.Oslobodjenje.ba, od 17.08.2015)