Vlada Republike Srpske utvrdila je na sjednici održanoj 29.07.2015. godine u Banjoj Luci Nacrt zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske i Nacrt zakona o elektronskom dokumentu Republike Srpske.

Osnovni razlozi za donošenje novog Zakona o elektronskom potpisu sadržani su, kako u  potrebi za nadogradnjom određenih zakonskih rješenja, tako i u potrebi za uvođenjem novih rješenja jer su, tokom primjene Zakona u praksi, uočene određene nedorečenosti, koje su dovele do poteškoća u primjeni nekih odredaba. Takođe, donesena je na nivou Evropske unije nova Uredba o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije na unutrašnjem tržištu. Ova uredba, kao sekundarni izvor prava Evropske unije, stavila je van snage Direktivu o elektronskom potpisu. Na osnovu toga, pristupilo se izradi određenih zakonskih rješenja, a sve u cilju usaglašavanja sa novom Uredbom i efikasnije i cjelishodnije primjene navedenog Zakona u praksi. Republika Srpska će na taj način postati prva u regionu koja će u ovoj oblasti prilagoditi svoje zakonodavstvo pravu Evropske unije.

Zakon o elektronskom potpisu ima za cilj regulisanje upotrebe elektronskog potpisa u sudskim, upravnim i svim drugim postupcima i stvaranje uslova za izjednačavanje elektronskog potpisa sa svojeručnim potpisom na papiru, odnosno stvaranje uslova za obavljanje elektronskog poslovanja. Takođe, zakonom se uređuje pravo fizičkih i pravnih lica na upotrebu vremenskog žiga, elektronskog pečata i certifikata za autentifikaciju mrežnih stranica na teritoriji Republike Srpske.

Predloženim Zakonom uvodi se i definiše pojam „vremenski žig“. Vremenski žig je zvanično vrijeme pridruženo elektronskom dokumentu i elektronskom potpisu kojim se potvrđuje sadržaj elektronskog dokumenta u to vrijeme. Vremenskim žigom, tj. kvalifikovanim vremenskim žigom ovjerava se elektronski potpis potpisnika i potvrđuje se da su podaci i elektronski potpis postojali prije stavljanja vremenskog žiga.

Nacrtom zakona o elektronskom dokumentu Republike Srpske  uređuje se upotreba elektronskog dokumenta od strane  republičkih organa, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, ustanova, preduzetnika i drugih pravnih i fizičkih lica u obavljanju djelatnosti, te u postupcima koji se vode pred nadležnim organima u upravnom, sudskom ili drugom postupku u kojima se elektronska oprema i programi mogu primjenjivati u izradi, prenosu, prijemu i čuvanju informacija u elektronskom obliku, pravna valjanost elektronskog dokumenta, te upotreba i promet elektronskog dokumenta.