Влада Републике Српске утврдила је на сједници одржаној 29.07.2015. године у Бањој Луци Нацрт закона о електронском потпису Републике Српске и Нацрт закона о електронском документу Републике Српске.

Основни разлози за доношење новог Закона о електронском потпису садржани су, како у  потреби за надоградњом одређених законских рјешења, тако и у потреби за увођењем нових рјешења јер су, током примјене Закона у пракси, уочене одређене недоречености, које су довеле до потешкоћа у примјени неких одредаба. Такође, донесена је на нивоу Европске уније нова Уредба о електронској идентификацији и услугама повјерења за електронске трансакције на унутрашњем тржишту. Ова уредба, као секундарни извор права Европске уније, ставила је ван снаге Директиву о електронском потпису. На основу тога, приступило се изради одређених законских рјешења, а све у циљу усаглашавања са новом Уредбом и ефикасније и цјелисходније примјене наведеног Закона у пракси.

Република Српска ће на тај начин постати прва у региону која ће у овој области прилагодити своје законодавство праву Европске уније.

Закон о електронском потпису има за циљ регулисање употребе електронског потписа у судским, управним и свим другим поступцима и стварање услова за изједначавање електронског потписа са својеручним потписом на папиру, односно стварање услова за обављање електронског пословања. Такође, законом се уређује право физичких и правних лица на употребу временског жига, електронског печата и цертификата за аутентификацију мрежних страница на територији Републике Српске.

Предложеним Законом уводи се и дефинише појам „временски жиг“. Временски жиг је званично вријеме придружено електронском документу и електронском потпису којим се потврђује садржај електронског документа у то вријеме. Временским жигом, тј. квалификованим временским жигом овјерава се електронски потпис потписника и потврђује се да су подаци и електронски потпис постојали прије стављања временског жига.

Нацртом закона о електронском документу Републике Српске  уређује се употреба електронског документа од стране  републичких органа, органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава, установа, предузетника и других правних и физичких лица у обављању дјелатности, те у поступцима који се воде пред надлежним органима у управном, судском или другом поступку у којима се електронска опрема и програми могу примјењивати у изради, преносу, пријему и чувању информација у електронском облику, правна ваљаност електронског документа, те употреба и промет електронског документа.