Vijeće ministara BiH usvojilo je na posljednjoj sjednici informaciju Direkcije za europske integracije o održavanju sastanka Pododbora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo u okviru sedmog kruga sastanka pododbora zakazanog za 5. i 6. veljače u Briselu.

Data je saglasnost na predloženi dnevni red i sastav delegacije BiH te usvojen dokument za diskusiju na ovom sastanku koji su se dužni pridržavati članovi bh. delegacije tokom izlaganja.

U sastav bh. delegacije imenovani su predstavnici nadležnih državnih i entitetskih institucija za oblasti zdravstva, obrazovanja i nauke, ekonomije, raseljenih osoba i izbjeglica, europskih integracija, prometa i komunikacija, javne uprave, rada i socijalne zaštite te informacionog društva.

Na dnevnom redu sastanka, između ostalog, bit će informaciono društvo i mediji, obrazovanje, mladi i kultura te saradnja BiH s Evropskom unijom u ovim oblastima, zapošljavanje i socijalna politika, učešće u istraživačkim programima EU te politika u oblasti javnog zdravstva i zaštite potrošača.

Jedna od tačaka je Približavanje politika i zakonodavstva u BiH pravu EU (elektronska trgovina, elektronski potpisi, elektronska povjerljivost, e-vlada, uslovljeni pristup) te Zakon o elektronskom dokumentu.

U Informaciji o održavanju sastanka pododbora se navodi da u periodu od donošenja odluke da se BiH prebaci na bijelu Šengen listu do danas, Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) kontinuirano radi na unapređenju sistema ličnih dokumenata u BiH.

Uspostavljanjem sistema elektronskih ličnih karata uvedena je mogućnost digitalne identifikacije građana, na osnovu čega je omogućeno pružanje elektronskih usluga, odnosno e-servisa. Naime, upotreba elektronske lične karte omogućava sigurno predstavljanje građanina prilikom interakcije s državnim institucijama i privatnim sektorom putem komunikacije bazirane na internet servisima.

Osim uvođenja elektronske lične karte dio ovog projekta je i izgradnja odgovarajuće PKI infrastrukture (Public Key Infrastructure). Na nivou IDDEEA-e je u proteklom periodu formirano CSCA tijelo koje funkcioniše u oblasti izdavanja dokumenata, a sada se proširuje i na oblast izdavanja kvalifikovanih potvrda za digitalno potpisivanje.

Nacrt Odluke o visini naknade za izdavanje kvalifikovane potvrde kojom će se omogućiti upotreba sigurnog elektronskog potpisa je upućen u proceduru usvajanja. Ovo će omogućiti Agenciji da kao nadležni ovjerilac izdaje kvalifikovane potvrde koje omogućavaju upotrebu sigurnog elektronskog potpisa za građane BiH.

Projekt se zasniva na Zakonu o elektronskom potpisu i Zakonu o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Dakle, svaki građanin Bosne i Hercegovine će moći u odgovarajućoj proceduri na ličnu kartu upisati kvalifikovanu potvrdu za digitalno potpisivanje.

Nova elektronska osobna karta uz uspostavu PKI infrastrukture predstavlja informatičku osnovu za dalji razvoj BiH društva u smislu pružanja usluga od javnih institucija u digitalnom svijetu uz maksimalno korištenje interneta kao medija za pristup uslugama.

"Sada je neophodno da nadležni organi različitih nivoa vlasti pripreme svoje informacione sisteme za ovakvu vrstu usluga, a kako je definirano Strategijom razvoja sistema dokumenata koju je usvojilo Vijeće ministara u kojoj se nalaze prijedlozi servisa i navedene nadležnosti. Također se upotrebom elektronski aktivnih dokumenata kao što su lična karta i pasoš može poboljšati sigurnost i efikasnost izbornog procesa u BiH. Osobna karta služi samo kao medij za sigurno digitalno predstavljanje", navodi se u Informaciji.

U okviru projekta finansiranog sredstvima IPA 2010 IDDEEA trenutno radi na uvođenju korištenja elektronskih usluga za građane BiH putem portala nadležnih organa.

Implementacijom ovog projekta građanima će biti omogućeno da autentikacijom putem lične karte ostvare mogućnost uvida u sopstvene podatke u evidencijama i podnesu zahtjev po nekom od dostupnih servisa, koji uključuju podnošenje zahtjeva za izdavanje lične karte, vozačke dozvole, putne isprave, promjenu prebivališta i drugo.

SMS servis je usluga koja građanima omogućava da slanjem SMS poruke izvrše provjeru statusa ličnih dokumenata, status registracije vozila i uvid u podatke iz registra novčanih kazni.

Ovaj servis omogućava provjeru statusa osobnih dokumenata u procesu izdavanja, odnosno informaciju o njihovom isteku, uvid u registraciju motornog vozila i informaciju o isteku važenja registracije, kao i uvid u izrečene novčane kazne, uplate i informaciju o prestanku važenja izrečenih kaznenih bodova.
MUPRS-a je jedini nadležni organ koji je ove godine implementirao ovaj servis.

Osim elektronske osobne karte, važno je istaći da se pasoši treće generacije ili Supplemental Access Control – SAC pasoši se u Bosni i Hercegovini izdaju od 1. oktobra 2014. godine. Radi se o biometrijskim pasošima posljednje generacije koji se personalizuju najsavremenijom tehnologijom.

Bosna i Hercegovina je među prvim zemljama u svijetu započela izdavanje SAC pasoša, dva mjeseca prije roka koji je Europska unija postavila svojim članicama.

Uvođenjem elektronske lične karte i SAC pasoša u značajnoj mjeri je unaprijeđena sigurnost ličnih dokumenata. Također, uvođenje elektronske lične karte kao preduvjetaza buduće e-servise prepoznala je i Europska komisija u Izvješću o napretku za 2013. godinu.

IDDEEA je u proteklom periodu uspostavila sistem tehničke podrške za vođenje upravnih postupka za sva lična dokumenta iz svoje nadležnosti, kao i evidencije ličnih dokumenata, jedinstvenih matičnih brojeva, registracije motornih vozila, novčanih kazni i prekršajnu evidenciju.

"Ovim uspostavljenim evidencijama i tehničkom podrškom organima koji vode upravne postupke omogućen je brz, pouzdan, tačan i efikasan pristup podacima vezanim za građane, vozila, dokumenta i prekršaje", navodi se u dokumentu.

Dalje, uspostavljen je sistem digitalnih tahografa i sistem pograničnih propusnica s Republikom Hrvatskom. I digitalni tahograf i pogranična propusnica su elektronski dokumenti. Putem tahoneta u sistemu tahografa podaci se razmjenjuju sa zemljama članicama EU, navodi se, između ostalog u ovom dokumentu. (izvor: www.klix.ba)