Na danas održanoj sjednici Vijeća ministara BiH, utvrđen je Prijedlog aneksa V Memoranduma o razumijevanju između Odjela za međunarodni razvoj, kojeg predstavlja Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva u BiH i Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju, koju predstavlja Ambasada Švedske u BiH i Ministarstva za razvoj i suradnju Nizozemske, koje predstavlja Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH i Delegacije Europske unije u BiH (donatori) i Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske, Vlade Brčko Distrikta BiH koje predstavljaju premijeri i Ministarstva financija i trezora BiH za uspostavu Fonda za reformu javne uprave,  s osnovama za njegovo zaključenje.  

Potpisivanjem ovog memoranduma omogućava se daljnje sudjelovanje novog donatora, a to je Vlada Danske, u projektima reforme javne uprave u BiH. Tako će dansko Ministarstvo vanjskih poslova za provođenje odobrenih i novih projekta u 2015. i 2016. godini uplatiti ukupno dva miliona eura, po milion eura na godišnjem nivou.  

Ured koordinatora za reformu javne uprave dostavit će prijedlog aneksa V Predsjedništvu BiH, a za potpisnika je predložen predsjedavajući Vijeća ministara BiH.