Članovi Nadzornog tima za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima na sastanku održanom u četvrtak 16. oktobra u Banja Luci usvojili su planove aktivnosti za razvoj četiri projekta.

Naime, ovim planovima će se precizno odrediti dinamika za razvoj projektne dokumentacije za projekte koji su već ranije prepoznati kao prioriteti. Usvojeni su planovi za slijedeće projekte: „Razvoj elektronskih obuka za potrebe državne službe/uprave u BiH“, „Pojednostavljenje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu“, Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke“, te „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima“.

Implementacijom gore navedenih projekata realizirat će se značajan broj ciljeva iz Revidiranog akcionog plana 1 za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima.

Prisutni članovi Nadzornog tima su također diskutovali i o analizi stanja u ovoj reformskoj oblasti – provedba mjera iz RAP1  na bazi polugodišnjeg izvještaja o napretku za 2014. godinu.

Sastanku su prisustvovali članovi NT-a sa svih upravnih nivoa osim sa nivoa Brčko distrikta BiH.