Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Javne finansije bit će održan u utorak,15.07.2014. godine u Sarajevu, u prostorijama Federalnog ministarstva finansija, sala 208, Mehmeda Spahe 5, sa početkom u 12 sati.

Predloženi dnevni red:

 1.      Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 14.03.2014. godine

2.      Analiza i verifikacija podataka iz polugodišnjeg izvještaja o napretku za I polugodište 2014. godine

3.      Usvajanje Izvještaja o izvršenom proširenju Informacionog sistema za upravljanje budžetom – BMIS softverskom komponentom za rodno odgovorno budžetiranje sa prilozima

4.      Informacija o projektu „Javno privatno partnerstvo“

5.      Razno.