Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u ponedeljak, 26.05.2014. godine, s početkom u 12 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Predloženi dnevni red:

1.    Verifikacija Zapisnika s 39. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 31.03.2014. godine

2.    Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.01.-31.03.2014. godine s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Kvartalni izvještaj Fonda

3.    Prijedlog Procedura upravljanja finansijama Fonda za reformu javne uprave

4.    Finalni izvještaj o implementaciji projekta „Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada u republičkim organima Republike Srpske“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Finalni izvještaj

5.    Projektni prijedlog „Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na projektni prijedlog

6.    Projektni zadatak „Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka

7.    Projektni zadatak „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika djelovanja – faza II (SPPD II)“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka

8.    Tenderska dokumentacija za ugovor o nabavci usluga za projekt „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika djelovanja – faza II (SPPD II)“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju

9.    Razno.