Na sastanku Nadzornog tima Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju analiziran je Godišnji izvještaj o napretku za 2013. godinu.

Članovi NT detaljno razmotrili Godišnji izvještaj o napretku, te su analizirali aktivnosti i ciljeve provedbe Revidiranog akcionog plana 1 u reformskoj oblasti Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika. Tim povodom koordinatorica za RJU FBiH Mirsada Jahić je iskazala potrebu za implementaciju projekata na nivou kantona te da u Federaciji BiH imaju snažan pritisak od strane kantona zato što se provode brojni projekti bez njihovog učešća.

"Tačno je da su kantoni uključeni u UNDP-ov projekat "Integriranog lokalnog razvoja – ILDP", ali se veoma jasno vidi da ima mjesta za uključenje i u projektima SPPD II i "Razvoj centralnih organa Vlada/VM BiH", rekla je Jahić.

Direktor Federalnog zavoda za programiranje i razvoj ukratko je Nadzornom timu predstavio projektnu ideju "Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika u kantonima FBiH". Prisutni članovi NT prihvatili su ovu projektnu ideju te je usaglašeno da bude predložena na listu projekata za 2014. godinu. Zaključeno je da direktor Zavoda treba dostaviti Uredu koordinatora razrađenu projektnu ideju kao i budžet, a s ciljem izrade kvalitetnog projektnog prijedloga.