U utorak, 12.11.2013.godine, u Delegaciji Evropske komisije u Sarajevo, održan je prvi sastanak Upravnog odbora za projekat „Jačanje kapaciteta za upravljanje javnim dugom u BiH“, koji se finansira iz programa IPA 2011, a implementira ga konzorcijum kojeg čine firma European Consulting Group (Beograd) i konzorcijski partner Human Dynamics (Austrija).

Na sastanku Upravnog odbora projekta su pored predstavnika implementatora i njihovih eksperata bili prisutni i predstavnici  Ureda koordinatora za reformu javne, predstavnici glavnih korisničkih institucija (Ministarstvo finansija i trezora BiH, Federalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija RS-a, Direkcija za finansije BD), kao i predstavnici Direkcije za evropske integracije.

Cilj ovoga projekta je poboljšanje efikasnosti, efektivnosti i transparentnosti trošenja javnih sredstava kroz poboljšanje upravljanja javnim dugom i jačanja kapaciteta upravljanja javnim finansijama u cijelini.

Svrha projekta je da se ojačaju kapaciteti u sektorima za upravljanje javnim dugom.

Trajanje ovoga projekta iznosi 10 mjeseci, a ugovoreni buđet je 365.250 eura.

Na sastanku Upravnog odbora je vođa tima prezentirao početni izvještaj sa predviđenim aktivnostima.  Korisnici projekta su iznijeli koje rezultate očekuju od ovoga projekta.

Uspješna implementacija ovoga projekta treba da doprinese ispunjenju cilja 8.1. „Efikasnije upravljanje javnim dugom“ za reformsku oblast Javne finansije iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave.