Sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast upravljanje ljudskim potencijalima, sa predloženim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda,

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 21.12.2012.godine, 

3. Analiza stanja  u reformskoj oblasti upravljanje ljudskim potencijalima i  provedba mjera iz RAP1 u 2013.godini,

4. Dogovor oko nastavka realizacije cilja ULJP 1.1 "Definirati politiku razvoja ULJP-a u strukturama javne uprave u BiH zasnovanu na usuglašenim principima",

5. Razmatranje novih projektnih ideja iz reformske oblasti  ULJP u skladu sa Revidiranim AP1 i utvrđivanje liste prioriteta za 2013.godinu,

6. Dogovor oko nastavka realizacija projektnih ideja iz 2012.godine "Uspostavljanje informacijskog sustava za upravljanje elektronskim učenjem u strukturama državne službe BiH" i "Pojednostavljenje i unaprijeđenje zapošljavanja u državnoj službi",

7. Prijedlog "Plana održavanja sjednica Nadzornog tima za 2013.godinu za reformsku oblast upravljanje ljudskim potencijalima", 

8. Razno

održat će se u srijedu, 06.03.2013. godine, u prostorijama Agencije za državnu upravu Republike Srpske, Vladike Platona bb 78 000 Banjaluka, sa početkom u 12 sati.

Materijale za sastanak članovi Nadzornog tima mogu preuzeti u sekciji predviđenoj za registrirane korisnike.