Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda,

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 06.09.2012.godine,

3. Analiza stanja  u reformskoj oblasti upravljanje ljudskim potencijalima –  provedba mjera iz RAP1 i dostavljanje informacija   za pripremu godišnjeg izvještaja o napretku u implementaciji RAP1 za 2012.godinu,

4. Prijedlog novih projektnih ideja i ažuriranje liste  projekata iz reformske oblasti  ULJP u skladu sa Revidiranim AP1, te  utvrđivanje liste prioritetnih projekata za 2013.godinu

5. Dogovor oko nastavka realizacije cilja ULJP 1.1 "Definirati politiku razvoja ULJP-a u strukturama javne uprave u BiH zasnovanu na usaglašenim principima" i načina realizacije predloženih zaključaka sa održane Međunarodne konferencije "Razvoj politika i instrumenata upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe/uprave u BiH" (24. listopad 2012.),

6. Razno

biće održan 21.12.2012. godine u Sarajevu, u prostorijama Agencije za državnu slubu BIH, Trg BiH 1, sa početkom u 12:00 sati.