U prostorjama Agencije za državnu službu BiH danas je održana sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast upravljanje ljudskim potencijalima.

Ovo je bila prilika za sumiranje rezultata reforme u ovoj oblasti, a prisutnim članovima prezentirana je i analizu stanja u reformskoj oblasti upravljanje ljudskim potencijalima, to jest  provedba mjera iz Revidiranog Akcionog plana 1 za 2012.godinu.

Također, dogovoreni su pravci djelovanja kada su u pitanju nove projektne ideje, te su određene  prioritetnosti i za tri projekta za 2013.godinu. Ti projekti su: „Uspostava informacionog sistema za upravljanje elektronskim učenjem u strukturama državne službe u BiH“, „Pojednostavljenje i unapređenje procesa zapošljavanja za posao u državnoj službi“ i „Usklađivanje nastavnih programa sa potrebama državne službe i dalji razvoj pripravničkih programa“.  

Članovi NT dogovorili su se i koji su naredni koraci za realizaciju cilja ULJP 1.1 iz  Revidiranog Akcionog plana 1 – „Definirati politiku razvoja ULJP-a u strukturama javne uprave u BiH zasnovanu na usaglašenim principima“.