Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave u BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu odobrio je proširenje projekta „Informacioni sistem upravljanja budžetom-BMIS“.

Projekat "Informacioni sistem za upravljanje budžetom“ (BMIS) je iz reformske oblasti javne finansije AP1 Strategije reforme javne uprave u BiH, koji se odnosi na povećanje učinkovitosti i djelotvornosti upravljanja budžetom, kao i na razvijanje softvera za izradu budžeta koji je kompatibilan sa sistemom trezora.

Projektom, koji je u fazi realizacije, predviđena je nabavka 300 licenci koje će se raspodijeliti na budžetske korisnike na nivou BiH, FBiH, RS i Brčko distrikta BiH. Proširenje projekta obuhvata još dodatnih 76 licenci za institucije na sva četiri nivoa vlasti u BiH, ali i nabavka softvera za automatsko planiranje plata.  

Implementacija projekta će doprinijeti efikasnijem i tačnijem upravljanju budžetom pomoću informacionog sistema, koji je usklađen sa najboljim evropskim standardima upravljanja budžetom. Bosna i Hercegovina će uvođenjem BMIS sistema dobiti moderan informacioni sistem baziran na centraliziranim bazama podataka koje će biti smještene u ministarstvima finansija na sva četiri upravna nivoa, tako da sve budžetske institucije pristupe pripremi budžeta preko online baze implementirane sa sigurnosnim sistemom i backup-om.

Upravni odbor danas je odobrio i projektni zadatak „Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada u republičkim organima uprave Republike Srpske“.

Ovo je jedan od projekata iz oblasti Upravaljanja ljudskim potencijalima koji je označen prioritetnim za finansiranje u ovoj godini. Projekat predviđa nabavku softvera za planiranje kadrova i interno tržište rada. Nabavkom softvera  podaci sa internog tržišta rada, koji obuhvataju bitnu evidenciju o: slobodnim radnim mjestima, državnim službenicima koji ispunjavaju uslove za trajni ili privremeni premještaj na drugo radno mjesto, neraspoređenim državnim službenicima…naći će se u Centralnom registru Agencije za državnu upravu RS. ADU RS će ovim unaprijediti kadrovsko planiranje i omogućiti horizontalna mobilnost državnih službenika  u RS., a što je i preporuka SIGMA-e.  

Upravni odbor Fonda, između ostalog, usvojio je i Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 1. juli – 30. septembar 2012. godine.