U skladu sa projektnim planom projekta BMIS „Informacijski sistem upravljanja budžetom“, u junu i julu, na nivou Vijeća ministara, Federacije BiH, Republike Srpska i Brčka distrikta uspješno je realizovana faza testiranja BMIS sistema. Testiranje je urađeno u skladu sa specifikacijom i dizajnom sistema i dokazalo je njegovu pouzdanost u radu te njegovu primjenjivost i funkcionalnost za sve odabrane korisnike projekta koje čine blizu 300 budžetskih korisnika na sva četiri upravna nivoa u Bosni i Hercegovini.

Projekat "Informacioni sistem za upravljanje budžetom“ (BMIS) je projekat iz reformske oblasti javne finansije AP1 Strategije reforme javne uprave u BiH, koji se odnosi na povećanje učinkovitosti i djelotvornosti upravljanja budžetom, kao i na razvijanje softvera za izradu budžeta koji je kompatibilan sa sistemom trezora.

Implementacija projekta će doprinijeti efikasnijem i tačnijem upravljanju budžetom pomoću informacionog sistema, koji je usklađen sa najboljim evropskim standardima upravljanja budžetom. Bosna i Hercegovina će uvođenjem BMIS sistema dobiti moderan informacioni sistem baziran na centraliziranim bazama podataka koje će biti smještene u ministarstvima finansija na sva četiri upravna nivoa, tako da sve budžetske institucije pristupe pripremi budžeta preko online baze implementirane sa sigurnosnim sistemom i backup-om.

Korisnici svih nivoa vlasti BiH, kako ministarstva finansija tako i budžetski korisnici testirali su informacijski sistem upravljanja budžetom te su imali mogućnost bliže se upoznati sa dizajnom i mogućnostima BMIS sistema prilagođenog njihovim potrebama, koji je razvijan uz najviše standarde kvaliteta. Budući korisnici pozitivno su ocijenili ovaj sistem, naglasivši da je izuzetno prilagođen radu korisnika, što će doprinijeti  i povećanju efikasnosti njihovog rada u budućnosti.

Ova faza testiranja pokazala je da su uspješno realizovane i prethodne faze projekta koje su uključile snimak i analizu postojećeg stanja informacijskih sistema korisnika, te dodatnu analizu i izradu dokumenata funkcionalne specifikacije i dizajn sistema te prijedlog specifikacije hardwera, prilagođavanje softvera i plan obuke za usposlene.

Implementator ovog projekta je konzorcij firmi SRC Ljubljana, SRC Beograd i Avacom Mostar, a implementacija projekta, koji je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave, počela je u julu prošle godine,a predviđeno je da projekat bude završen 26. januara 2013. godine.