Na tematskom sastanku Nadzornog tima za oblast e-Uprave, održanog 17. travnja u Sarajevu, ekspert za reformsku oblast e-Uprava, Edna Karadža, je prezentovala analizu provedbe mjera iz Revidiranog Akcionog plana 1 u 2011. godini, te predstavila i planirane aktivnosti za 2012. godinu sa preporukama za njihovu realizaciju. 

 

Tokom prezentacije je istaknuto da se od ukupno 23 utvrđena cilja iz ove reformske oblasti, dva cilja kontinuiranog karaktera, a devet jednokratnog karaktera odnose na 2011. godinu, te da su aktivnosti na realizaciji oba cilja kontinuiranog karaktera otpočele, kao i aktivnosti na realizaciji većine jednokratnih ciljeva. 

 

Pored pomenutih aktivnosti, u ovom izvještajnom periodu započete su i aktivnosti na realizaciji dva jednokratna cilja za koje je rok implementacije 2012. – 2014. godina. 

Zaključeno je da treba napraviti "mapu puta" za nerealizovane ciljeve iz 2011. godine, kao i za ciljeve iz 2012. godine, kako bi bile jasne obaveze institucija nadležnih za provođenje RJU. Između ostalog, naglašeno je kako je za implementaciju većeg broja ciljeva iz ove reformske oblasti neophodno hitno uspostavljanje ureda za nadzor i akreditaciju ovjerilaca u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu BiH.

Također, na sastanku je prezentovan rad i funkcionisanje struktura za koordinaciju, nadzor i implementaciju reforme javne uprave, te su izneseni prijedlozi za poboljšanje rada ovih struktura u narednom periodu.

Sjednicom je predsjedavala državna koordinatorca za reformu javne uprave u BiH, Semiha Borovac, koja je istakla da je unapređenje efikasnosti javne uprave danas „nemoguće bez povećane upotrebe informacijskih i komunikacijskih tehnologija“.

Osim analize stanja u oblasti e-Uprava, predstavnici "Infodom-a" koji su implemetatori projekta "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka", predstavili su Nadzornom timu presjek stanja na projektu, te su dogovoreni dalji koraci realizacije.

Osim koordinatorice Borovac i ekspertice Karadža, sjednici su prisustvovali i članovi Nadzornog tima: Željko Knežević i Indira Varatanović iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Ivana Šimić iz Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, Adis Nurković iz Ministarstva prometa i komunikacija FBiH, Srđan Nogo iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, Mensura Hasifić iz Sekretarijata Vlade FBiH, Krsto Grujić iz Generalnog sekretarijata Vlade RS, Dragan Matijević iz Odjeljenja za tehničku podršku Skupštine Brčko distrikta i Srđan Rajčević iz Agencije za informaciono društvo RS.  

Na sjednici su bile i Mirsada Jahić, federalna koordinatorica za RJU i Stojanka Ćulibrk, koordinatorica za reformu javne uprave iz Republike Srpske.