Slobodna Bosna: Hoće li, najzad, BiH imati jedinstvena pravila za izrade zakona?

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH je, između ostalog, preuzela na sebe i vrlo zahtjevnu obavezu usklađivanja naših propisa s evropskim. Nije suvišno napomenuti da o pravnoj stečevini EU (acquis communautaire) nema pregovora, svaka zemlja koja želi biti članica EU se obavezuje da će je usvojiti, prenijeti u svoje zakonodavstvo.

U slučaju BiH, zbog potpuno različitih pravnih sistema, prvenstveno entitetskih, i dosadašnjeg nepostojanja jedinstvene metodologije za izradu zakona, u ovom trenutku je to više nego komplicirano. Zbog toga je svakako posebno vrijedan pažnje projekat  koji je upravo završen ("Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH") u sklopu kojeg su se protekle gotovo dvije godine stvarali preduvjeti da se za BiH olakša usvajanje Acquisa, izrade jedinstvena pravila, metodologije, standardi i načela koji se primjenjuju u Evropskoj uniji kada je u pitanju izrada zakona i drugih propisa i harmoniziranje bh. zakonodavstva s evropskom pravnom stečevinom.

"Upravo zbog toga što se kod nas ne primjenjuju metode i standardi zastupljeni u praksi zemalja EU posebno kod izrade zakona,  dešava nam se da zbog tih propusta teško implemetiramo zakone jer za njih nemamo ili finansijskih sredstava ili se zakon ne pokaže dobar za rješenje određene situacije. Zbog toga je ovaj projekat  imao za cilj da uoči sve te nedostatke i loše prakse u izradi zakona i u njihovom razmatranju i predloži usvajanje novih ili unapređenje postojećih pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i opštih akata na državnom, entitetskim i nivou Brčko distrikta",  kaže državna koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac.

Projekt  je zajednički za sve nivoe vlasti i urađen je za institucije, "prije svega one koje su zadužene za izradu zakona", kao što su ministarstva pravde na svim nivoima vlasti, uredi za zakonodavstvo, kao i tijela u zakonodavnim organima poput Zakonodavno-pravne i Ustavno-pravne komisije. I, što je posebno važno, ova pravila koja su urađena biti istovjetna i za izvršne i za zakonodavne organe.  

Kakvo smo situaciju imali do sada? Pojedini nivoi vlasti nisu uopće imali pravila za izradu zakona. Federacija nije imala pravila, Brčko distrikt se oslanjao na državna, a državni nivo i RS imali su pravila jedinstvena za izvršnu i zakonodavnu vlast. "Kao rezultat projekta, urađena su nova pravila za izradu propisa koja su harmonizirana i metodološki usklađena za pojedine nivoe vlasti u BiH. Očekuje se njihovo usvajanje od strane Parlamentarne skupštine BiH, Federalnog parlamenta i Narodne skupštine RS," dodaje koordinatorica za reformu javne uprave.

Kroz ovaj projekat  napravljen je i Priručnik za izradu pravnih propisa koji će državnim službenicima olakšati rad, a održane su i obuke za državne službenike  sa sva četiri nivoa vlasti koji učestvuju u pripremi i izradi zakona, drugih propisa i općih akata.Provedba ovog projekta je počela juna 2010. godine, a finansiran je sredstvima Fonda za reformu javne uprave u iznosu od skoro osamsto hiljada KM.