Dvadeset šesta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biт će održana 28.03.2012. godine sa početkom u 12:00 sati  u Sarajevu, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9. 

Prijedlog dnevnog reda sjednice:

1.    Verificiranje Zapisnika s 25. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 17.02.2012. godine;

2.    Godišnje financijsko izvješće Fonda za reformu javne uprave za 2011. godinu, s prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na Godišnje financijsko izvješće Fonda za reformu javne uprave;

3.    Izvješće o evaluaciji ponuda u okviru javne nabave pojedinačnih komponenti za informacijsko-komunikacijske i računalne sustave centralnih organa vlada u BiH za projekt "Skica razvitka centralnih organa vlada u BiH – provedba faze I“ s prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće;

4.    Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za javnu nabavu pojedinačnih komponenti za informacijsko-komunikacijske i računalne sustave centralnih organa vlada u BiH za projekt "Skica razvitka centralnih organa vlada u BiH – provedba faze I“ s prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora;

5.    Početno izvješće za projekt "Informacijski sustav upravljanja proračunom" s prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na Početno izvješće;

6.    Informacija o stanju projekta "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka";

7.    Informacija o postupku javne nabave za projekt "Uspostavljanje suvremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH" sa prijedlogom Odluke;

8.    Informacija o poništenju postupka javne nabave usluga za provedbu projekta "Informacijski sustav trezora Brčko distrikta BiH";

9.    Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usuglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave;

10.    Razno.