Lista prioritetnih projekata za finansiranje iz Fonda za reformu javne uprave,  način podnošenja godišnjeg izvještaja o napretku, odnosno implementaciji Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije  za reformu javne uprave za 2011. godinu, samo su neke od tema radno-konsultativnog sastanka koji je Semiha Borovac, koordinatorice za reformu javne uprave u BiH održala 01.12. 2011. godine u zgradi Vlade Republike Srpske sa kooridnatoricama za reformu javne uprave iz RS i Federacije BiH, Stojankom Ćulibrk i Mirsadom Jahić te kooridnatorom iz Brčko distrikta BiH Branom Jovičićem.

Koordinatori reforme javne uprave su saglasni da prioritet prilikom kandidiranja za finansiranje iz Fonda za reformu javne uprave i ubuduće treba dati onim projektima koji su zajednički za dvije ili više reformskih oblasti kao i onima od čije će realizacije imati direktnu korist bh. građani i poslovna zajednica.    

Sugovornici su ocijenili iznimno važnim iniciranje održavanja sastanka Koordinacionog odbora za ekonomski razvoj i evropske integracije, a radi osiguravanja političke podrške procesu reforme javne uprave.

Na sastanku je razgovarano i o načinu usvajanja dokumenta “Smjernice za monitoring i izvještavanje o implementaciji revidiranog Akcionog plana 1 Strategije za reformu javne uprave u BiH” kao i o prijedlogu dinamike održavanja sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave i prijedlogu dinamike održavanja sastanaka koordinatora za reformu javne uprave u 2012.godini.