Vlada FBiH dala je na sjednici održanoj 17. novembra ove godine saglasnost na Nacrt aneksa III Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave između Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, Agencije za međunarodni razvoj i saradnju Švedske, Ministarstva za razvoj i saradnju Holandije i Delegacije Evropske Komisije u BiH, s jedne, te Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske, Vlade Brčko Distrikta BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH, s druge strane.

U obrazloženju aneksa ovog memoranduma navodi se da je usvajanjem Strategije reforme javne uprave u BiH i Akcionog plana 1 koji sadrži detaljan pregled aktivnosti za šest ključnih horizontalnih oblasti reforme, uspostavljen strateški okvir za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini uz smjernice kako domaćim vlastima, tako i međunarodnoj zajednici i donatorima za identifikaciju projekata za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana. U tu svrhu je u julu 2007. potpisan Memorandum o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave kao instrumenta finansijske podrške provedbi reforme javne uprave u BiH. Donatori su se ovim dokumentom obavezali da će obezbijediti finansijsku podršku za provedbu reformskih mjera Strategije za period od 2006. do 2009. godine.

Aneksom I Memoranduma je vremenski period namjene sredstava Fonda produžen do kraja 2010. godine, a Aneksom II do kraja 2011. godine. Aneksom III Memoranduma predloženo je produženje vremenskog perioda namjene sredstava Fonda do kraja 2014. godine, kako bi se omogućilo nesmetano i sigurno finansiranje odobrenih projekata čija implementacija treba tek da otpočne.

Vlada je danas ovlastila premijera FBiH da, uime Federacije BiH, potpiše ovaj Memorandum.