E-kapija: Efikasna i moderna javna uprava predstavlja izuzetno važan faktor u ukupnom razvoju gospodarstva i unapređenju konkurentnosti domaćih proizvoda, dok neefikasnost rezultira lošim uslugama i uvijek ide na teret njenih korisnika tj. građana.

Zbog toga je reforma javne uprave, koja je prema svim istraživanjima u BiH još uvijek spora i ne zadovoljava potrebe korisnika, nešto na čemu će se ubrzano morati raditi na putu prema EU integracijama. Jedan od načina da ju se učini efikasnijom je, kako je pokazala i praksa u drugim zemljama, njena informatizacija.

U tom pravcu idu i projekti koji su u toku a koje provodi Ured koordinatora za reformu javne uprave. Jedan od njih je uspostavljanje centraliziranog Informacijskog sustava upravljanja proračunom (BMIS) koji će ubrzati procedure izrade proračuna te poboljšati koordinaciju između ministarstava na svim nivoima vlasti.

Već je potpisan ugovor sa konzorcijem koji će raditi na implementaciji projekta, a previđeno je da se on provodi na državnoj i entitetskoj razini kao i u Brčko Distriktu. Radi se o sustavu baziranom na centraliziranim bazama podataka koje će biti smještene u ministarstvima financija.

Uvođenjem BMIS-a sve proračunske institucije moći će pristupiti pripremi proračuna preko online baze što će biti značajno poboljšanje. "Do sada su, naime, institucije svoje proračunske zahtjeve unosile ručno i to u Exel formatu, gdje postoji velika mogućnost grešaka pri unosu podataka. Implementacijom BMIS-a u svim proračunskim institucijama bit će unaprijeđen sadržaj podataka, unos i izviješće kao i transparentnost uz istovremeno jačanje fiskalne discipline u Bosni i Hercegovini", objašnjava Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave.

U tom cilju se, ističe, provodi još jedan projekt koji se odnosi na izradu i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka unutar javne uprave. Ovaj projekt, kaže Borovac, predstavlja ključnu pretpostavku za uspostavu temelja za uspješno funkcioniranje sustava elektronskih usluga u području javne uprave u BiH.

Na ovaj način postojeći informacijski sustavi povezat će se tako da budu dostupni svim nivoima uprave što će omogućiti efikasnu interakciju organa uprave, što do sada nije bila praksa.

Jedna od bitnih stvari od kojih će građani u svemu ovome imati korist je da će on u konačnici omogućiti da oni sva svoje prava i obaveze prema upravi mogu ostvarivati elektronskim putem. "Ovo će značiti značajnu uštedu novca i vremena za građane, ali i obvezu organa uprave da za podatke o kojima se vodi službena evidencija ne traže dokaz od građana", objašnjava Borovac. Navodi da će to biti moguće putem međusobne harmonizacije i povezivanja javnih registara.

Bitna komponenta projekta jeste i razvoj prateće legislative i smjernica u pogledu standarda i izrada priručnika uz pomoću kojih će se princip interoperabilnosti primjenjivati. Koordinatorica navodi da je cilj projekta stvaranje i usvajanje okvira interoperabilnosti na svim nivoima u javnoj upravi. Kroz projekt će se također razviti i strateški dokument pod nazivom "Okvir interoperabilnosti E-vlade" koji je u skladu sa standardima EU, odnosno s dokumentom "Okvir interoperabilnosti EU".

Inače, ovi se projekti financiraju iz Fonda za reformu javne uprave koji je predviđen kao izvor financiranja tehničke i stručne pomoći u provođenju projekata definiranih na osnovu aktivnosti predviđenih Akcijskim planom 1 Strategije reforme javne uprave u BiH. Podsjetimo, ovo su samo dva od ukupno sedam projekta čija realizacija je u tijeku, a kojima je cilj reforma ove oblasti.