Dvadeseta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana u ponedjeljak, 11.04.2011. godine sa početkom u 11:00 sati u zgradi Vlade Federacije BiH, Ante Starčevića bb u Mostaru.

Prijedlog dnevnog reda sjednice:

1. Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 21.01.2010. godine;

2. Informacija o realizaciji obveza sa 19. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave u vezi sa projektnim prijedlogom, projektnim zadatkom i tenderskom dokumentacijom za projekt „Informacijski sistem trezora Brčko distrikta BiH“, sa prijedlogom zaključka;

3. Nacrt Aneksa III Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave;

4. Izvješće o evaluaciji ponuda u okviru javne nabavke usluga za projekt „Informacijski sistem upravljanja budžetom“, sa prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o evaluaciji;

5. Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku usluga za implementaciju projekta „Informacijski sistem upravljanja budžetom“, sa prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli ugovora; 

6. Drugo periodično izvješće o implementaciji projekta „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH, sa prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na drugo periodično izvješće;

7. Godišnje financijsko izvješće Fonda za RJU za 2010. godinu, sa prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na godišnje financijsko izvješće Fonda za RJU;

8. Informacija o planiranoj realizaciji sredstava Fonda za reformu javne uprave za 2011. godinu;

9. Pilot monitoring izvješće za projekt „Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH“;

10. Informacija o dosadašnjim aktivnostima na analizi cijena okvirnih budžeta projekata koji se financiraju iz Fonda za reformu javne uprave;

11. Informacija o donesenim Odlukama u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za RJU;

12. Razno.