Sastanak Nadzornog tima za za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom:

1.Usvajanje dnevnog reda sastanka

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 15.02.2011. godine

3. Informisanje o toku realizacije projekta „Razvoj sustava za  upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“ (uz učešće eksperata angažovanih na projektu):

a) Razmatranje prijedloga za izmjenu rokova i  dinamike realizacije projektnih aktivnosti

b) Informacija o procedurama monitoringa projekata financiranih iz Fonda za RJU i izvještaju pilot monitoringa za projekt „Razvoj sistema za  upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“

4. Informiranje  o aktivnostima Regionalne škole za javnu upravu-ReSPA (uz učešće člana Upravnog odbora ReSPA na nivou viših službenika):

5. Razno.  

bit će održan u utorak, 05.04.2011. godine, sa početkom u 12:00 časova, Banjoj Luci u prostorijama Agencije za državnu upravu Republike Srpske, Vladike Platona bb.