UNDP koji je implementator projekta „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj javnih politika u BiH” (SPPD) organizira radionice za korisnike ovog projekta odnosno za predstavnike/ce i predstavnici državnih i entitetskih ministarstava nadležnih za sektore: rad i zapošljavanje, socijalna zaštita, malo i srednje poduzetništvo, transport i komunikacije, energetika, industrija, rudarstvo.

Redoslijed održavanja radionica je:

23.-24. ožujak-Hotel Pahuljica na Vlašiću za sektor Rad i zapošljavanje i socijalna zaštita

28.-29. ožujak-Hotel Pahuljica na Vlašiću za sektor Malo i srednje poduzetništvo      

30.-31. ožujak -Hotel Pahuljica na Vlašiću za sektor Transport i komunikacije      

4.-5. travanj- Hotel Pahuljica na Vlašiću za sektor Energetika, industrija i rudarstvo  

U skladu sa  Strategijom za reformu javne uprave u BiH i na osnovu iskazanih potreba institucija u Bosni i Hercegovini, UNDP je pripremio projekt s ciljem jačanja planiranja, analitičkog rada i upravljanja javnim sredstvima putem definiranja i institucionaliziranja organizacionih kapaciteta i osposobljavanja ljudskih resursa na državnom i entitetskim nivoima.

U skladu sa  Strategijom za reformu javne uprave u BiH i na osnovu iskazanih potreba institucija u Bosni i Hercegovini,  UNDP je pripremio projekt čiji je cilj pružanje podrške formiranju i uspješnom funkcionisanju sistema strateškog planiranja i razvoja javnih politika na BiH i entitetskim nivoima. Projekat će razviti kapacitete državnih službenika u odabranim resornim ministarstvima kako bi mogli preuzeti poslove vezane za strateško planiranje, razvoj javnih politika, te efektno ih povezivati sa procesom upravljanja javnim resursima. Razvoj ovakvih kapaciteta pozitivno će doprinijeti efikasnoj, efektivnoj i odgovornoj javnoj upravi u BiH i podržati proces pridruženja EU.

Ured koodinatora za reformu javne uprave zadužen je da prati i usmjerava implementaciju SPPD projekta te da o tome redovno izvještava Vijeće ministara BiH, a na radionici koja će biti održana u periodu od 4. do 5. travnja učestvovat će i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave.