Radionica iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom u organizaciji Tima tehničke pomoći Uredu koordinatora za reformu javne uprave održava se u periodu od 23. do 25. ožujka 2001. godine u hotelu Europa. Ovo je jedna je u nizu radionica koje će u narednom periodu biti održane u Sarajevu, Banjoj Luci i Brčkom, a namijenjene su članovima i zamjenicima članova Nadzornih timova iz svih 6 reformskih oblasti.

Koordinatorica za reformu javne uprave u BiH, gđa. Semiha Borovac obratila se učesnicima i ovom prilikom istakla da su nadzorni timovi jedan od ključnih faktora u procesu reforme javne uprave i u ime Ureda podržala zajedničku realizaciju i ispunjenje mjera iz revidiranog Akcionog plana I.  

„Iako je dosada ispunjeno 49, 20 % reformskih mjera iz Akcionog plana I, činjenica je da građani BiH nisu osjetili direktnu korist od reforme javne uprave. I upravo zato, smatram da su obuke iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom od izuzetne važnosti jer imaju za cilj da unaprijede vještine članova nadzornih timova potrebne za pisanje projekata čijom implementacijom će se doprinijeti ispunjenju mjera Akcionog plana 1. Implementacija mjera i aktivnosti koje institucije uprave u BiH trebaju provesti do 2014. godine rezultirat će transparentnijom, odgovornijom i efikasnijom javnom upravom“, naglasila je gđa. Borovac te dodala da kada je riječ o provedbi reforme javne uprave „u narednom periodu  se očekuje usvajanje revidiranog Akcionog plana I koji uskoro treba biti dostavljen na usvajanje Vijeću ministara BiH, Vladi FBiH, Vladi RS-a i Vladi BD-a.

Za efikasniju provedbu reforme javne uprave gđa. Borovac je izjavila da je potrebno obezbijediti i dodatna novčana sredstva za financiranje projekata.

„Zadovoljstvo mi je naglasiti da će svi budući projekti iz Fonda za reformu javne uprave imati osiguranu financijsku podršku. Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške najavilo je da će u periodu od 2011-2013. godine dati podršku reformi javne uprave u iznosu od 6 miliona eura, a predstavnici SIDA-e su izrazili spremnost da i dalje podržavaju proces reforme javne uprave kroz saradnju s Uredom koordinatora novčanom podrškom u iznosu od 3 miliona eura. Također, među prioritetnijim aktivnostima za financiranje reforme javne uprave je ona da Vlade na sva četiri nivoa počnu izdvajati sredstva iz svojih budžeta za nastavak provođenja reforme javne uprave. Ured koordinatora je prema Vladama dostavio zaključke s ciljem izdavajanja novčanih sredstava iz njihovih budžeta i Vlada Brčko distrikta je tu stavku već uvrstila u svj budžet dok Vlada FBiH, Vijeće ministara BiH i Vlada RS-a bi te aktivnosti trebale provesti uskoro što će biti i dodatna potvrda donatorima da vlast ima odgovoran odnos prema reformi javne uprave“.

Cilj radionice je da članovi nadzornih timova unaprijede vještine potrebne za kvalitetniju pripremu projekata za apliciranje za sredstva Evropske unije, a što je od posebnog značaja za nastavak provođenja reforme javne uprave s obzirom da je potrebno obezbijediti dugoročnu podršku za financiranje budućih projekata. Inače, članovi nadzornih timova pored utvrđivanja prioriteta u reformskoj oblasti zajedno sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave odgovorni su i za iniciranje i predlaganje projektnih prijedloga u reformskim oblastima kao i za pružanje podrške Uredu prilikom izrade projektnih prijedloga.

Program radionice, između ostalog će obuhvatiti i oblasti poput funkcionisanja fondova u Europskoj uniji, vrstama fondova EU, pregled fondova na koje BiH može aplicirati, te razmatranje potrebne dokumentacije za apliciranje na IPA fondove.  

Metodologija rada na radionici osmišljena je prema konkretnim potrebama učesnika i bit će bazirana na praktičnom radu gdje će učesnici odabrati projekat i proći sve faze njegove pripreme od pisanja sažetka projekta, izrade logičke matrice, izrade budžeta te se bolje upoznati sa  mehanizimima evaluacije i monitoringa.

Tim tehničke pomoći Delegacije EU zajedno sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave priprema i obuke iz oblasti programiranja rada Nadzornih timova. Konačan cilj je da se mjere iz revidiranog Akcionog plana I ugrade i u programe rada ministarstava na svim upravnim nivoima, a što će omogućiti bolju koordinaciju za provođenje reforme.

Dodatno, kako bi efikasnost rada koordinacijskih mehanizama bila poboljšana, a što je i previđeno Zajedničkom platformom o principima i načinu implementacije Akcionog plana 1, u planu je realizacija i radionica iz oblasti koordinacijskih mehanizama s ciljem poboljšanja koordinacije između koordinatora za reformu javne uprave, nadzornih timova, implementacionih timova i Ureda koordinatora za reformu javne uprave.