Kako unaprijediti postojeća pravila za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u Bosni i Hercegovini, kakve su evropske prakse u ovoj oblasti te šta su pokazale analize postojeće prakse izrade propisa na nivou BiH, RS, FBiH i Brčko distrikta BiH,  bile su teme radionice održane na Vlašiću koju je, u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH, organizirao Ekonomski fakultet u Sarajevu.

Radionica je organizirana u sklopu projekta „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH” koji financira Fond za reformu javne uprave, a implementira Ekonomski fakultet u Sarajevu.

“Projekat je odgovor na trenutno stanje i uočene probleme u području izrade pravnih propisa na svim nivoima BiH. Baziran je na ideji pripreme i pružanja najboljih rješenja iz postojeće prakse izrade zakona, drugih propisa i općih akata, kako u BiH, tako i u zemljama članicama Europske unije koji imaju sličnu pravnu tradiciju i strukturu vlasti kao BiH”, kazala je Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH.

Direktnu korist od ovog projekta imat će prije svega državni službenici koji rade na izradi zakona, a što će doprinijeti stvaranju discipline i veće odgovornosti svih nivoa vlasti, kada je u pitanju izrada zakona u BiH. Ovim projektom ispunjavaju se i mjere koje se odnose na profesionalan odnos državnih službenika prilikom izrade zakona jer će sada biti u obavezi da izvrše mnogo širu konsultaciju, ispitaju okolnosti i uticaj zakona kojeon ima u pojedinim oblastima, i šire, a čime se postiže veći kvalitet zakona i pravna sigurnost građana.  

„Realizacija projekta doprinosi i ispunjenju mjera koje se tiču oblasti Izrade politike i koordinacijski kapaciteti iz Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave”, kazala je Borovac.

Prof. dr. Veljko Trivun, dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu je istakao da projekat ima izuzetan značaj sa stanovišta procesa harmonizacije pravnih propisa sa komunitarnim pravom EU, a posebno u kontekstu napora koji se čina na putu pridruživanja europskim integracijama. Sam projekat, pored ovog, treba da doprinese i većoj ujednačenosti pravne regulative na svim nivoima državnog organizovanja u BiH, boljem razumijevanju propisa ali uz neophodno uvažavanja razlika koje objektivno egzistiraju. Prema njegovim riječima, dosadašnj projektne aktivnosti pozitivno su ocijenjene te se svi učesnici nadaju da će projekat polučiti željene i planirane efekte.

Na radionici su predstavljeni rezultati analize postojeće prakse izrade propisa i postojećih pravila za izradu zakona i drugih propisa i općih akata na nivou države BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, ali i najbolja praksa EU i zemalja članica sa sličnim pravnim uređenjem (Austrija i Belgija) u izradi zakona, drugih propisa i općih akata. Radionici su prisustvovali članovi Nadzornog tima iz oblasti Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa Strategije reforme javne uprave u BiH te članovi implementacionog tima ovog projekta

Ovaj projekat se realizira na sva četiri upravna nivoa, a direktni korisnici su Ured za zakonodavstvo pri Vijeću ministara BiH, Ured za zakonodavstvo i propise EU pri Vladi FBiH, Republički sekretarijat za zakonodavstvo pri Vladi RS i Odsjek za zakonodavne aktivnosti pri Vladi BD.