U organizaciji Tima tehničke pomoći Delegacije Evropske unije u BiH Uredu koordinatora za reformu javne uprave danas je na radionici održanoj u Sarajevu  entitetskim koordinatorima i koordinatoru reforme javne uprave Brčko distrikta BiH kao i članovima nadzornih timova predstavljen nacrt revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH.

Revidiranim Akcionim planom 1, odnosno novim mjerama i aktivnostima koje institucije uprave u BiH trebaju provesti do 2014. godine, javna administracija u našoj zemlji bit će ojačana ali i bliža građanima kao i poslovnoj zajednici.

Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH kazala je da su reviziji Akcionog plana 1 prethodile iscrpne analize stanja u svih šest reformskih oblasti koje su uradili eksperti iz Bosne i Hercegovine, a uz pomoć Ureda koordinatora kao i članova nadzornih timova.

„Analize su pokazale  da su neke od mjera u Akcionom planu 1 neprovodive, zastarjele ili prevaziđene. Predložili smo nove mjere od kojih će koristi imati građani, poslovni subjekti ali i sama administracija koju je potrebno ojačati kako bi bila spremna odgovoriti europskim zahtjevima. Reforma javne uprave zahtjeva jaku koordinaciju aktivnosti na sva četiri upravna nivoa. Reviziji ovog plana prišli smo na krajnje ozbiljan i odgovoran način kako bi se reformske aktivnosti odvijale istovremeno i ravnomjerno na sva četiri nivoa vlasti“, naglasila je Borovac.

Gregor Virant , ekspert Tima tehničke pomoći i bivši ministar uuprave u Vladi Republike Slovenije kazao je da su brojni ciljevi u Akcionom planu 1 već realizirani, neki su bili postavljeni suviše ambiciozno ili na način koji ne garantuje da će donijeti dodatnu vrijednost u smislu koristi za građane, poslovne subjekte i društvo u cjelini.

“Kantoni u Federaciji BiH i opštine u RS i FBiH nisu direktno uključene u podjelu odgovornosti i koordinacionu strukturu Strategije reforme javne uprave i Akcionog plana 1. No, treba napomenuti da je bez suradnje općina i njihovog indirektnog uključivanja provedba reforme javne uprave nezamisliva. Većina direktnih usluga za građane i preduzeća obavlja se na općinskom nivou, iako se radi o implementaciji zakona iz kantonalne i entitetske (pa čak i BiH) nadležnosti. Zbog toga je na nekim mjestima revidiranog Akcionog plana 1 uključena i uloga općina, ali ne kao direktno odgovornih institucija”, kazao je, između ostalog, g. Virant.

Prema njegovim riječima reforma javne uprave u BiH zahtjeva još snažniju političku podršku.

Revidirani Akcioni plan 1 Strategije reforme javne uprave u BiH u narednim mjesecima naći će se pred Vijećem ministara BiH, Vladama Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH koje su se  i obavezale na modernizaciju javne uprave u BiH.

Radionici su prisustvovali koordinatori reforme javne uprave u FBiH, RS i Brčko distriktu BiH te više od 40 članova nadzornih timova koji su odgovorni za nadzor i implementaciju reformskih aktivnosti.