Studijska posjeta institucijama Srbije koja je održana u periodu od 20. do 21. rujna 2010. godine u Beogradu dio je projekta Direkcije za europske intgeracije (DEI) „Podrška Vladi BiH u procesu europskih integracija i koordinacija pomoći evropske zajednice”. Ova posjeta nastala je kao rezultat saradnje timova tehničke pomoći DEI-a i Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Direktorica Direkcije za Europske integracije, predstavnici Sektora za strategiju i politike integracija, Sektora za harmonizaciju pravnih propisa, Sektora za promociju, Službe za prevođenje, koordinatori za EI Republike Srpske i Brčko Distrikta, predstavnik Kancelarije  za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU Federacije BiH te stručni savjetnici za sektorske reforme Ureda koordinatora za reformu javne uprave boravili su dva dana u Beogradu.

Posjetili su Ured za europske integracije Republike Srbije prilikom čega su imali priliku razgovarati o koordinacionoj ulozi ove institucije kao i o njenim nadležnostima i strukturi. Ova institucija obavlja stručne, administrativne i operativne poslove vezane za koordinaciju rada ministarstva i drugih vladinih tijela, a koji se odnose na proces europskih integracija Srbije.  Fokus razgovora bio na Nacionalnom programu integrisanja (NPI) kojeg je Vlada usvojila u listopadu 2008. godine

Značajna pažnja posvećena je pitanjima pravne harmonizacije, strukturama za izradu i praćenje realizacie NPI, koordinaciju prevoda pravnih propisa u nacionalno zakonodavstvo.  Ove aktivnosti obavljaju se sa veoma ograničenim, često i nedovoljnim kapacitetima, dok za pitanja prevoda tenderskim putem bira se prevodilača kuća. Republički sekretarijat za zakonodavstvo, resorna ministarstva i ostali organi državne službe zaduženi su za poslove pravno-tehničke odnosno stručne redakture prevoda. Za konačnu verifikaciju prevoda zadužena je posebna Radna grupa za verifikaciju, sastavljena od predstavnika svih institucija koji učestvuju u procesu. Realizaciju NPI prema utvrđenim rokovim, odnosno prioritetima, prati 35 podgrupa čija struktura odgovara budućim pregovaračkim grupama tj. strukturi Acquis.

Vlada je također osnovala osnovala Vijeće za europske integracije koje se sastoji od 55 članova koje je odgovorno za podršku procesu. Učesnicima studijskog putovanja predstavljena je baza podataka NPI koje je veoma efikasno sredstvo praćenja i izvještavanja.  Pristup bazi imaju sve institucije uključene u proces preko akreditiranih predstavnika koji su, u većini slučajeva, učestvovali u popunjavanju baze.

Drugi dan učesnici su posjetili i Ministarstvo trgovine i usluga te Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja gdje se razgovaralo o konkretnim primjerima transpozicije europskih propisa u nacionalno zakonodavstvo, popunjavanju tabela usklađenosti, suradnjom sa drugim ministarstvima te samoj primjeni propisa. Posjeta je bila od izuzetnog značaja omogućivši ostvarivanje novih kontakata i razgovor o „naučenim lekcijama” iz ove oblasti.