Bosanskohercegovačke vlasti uvode novi sustav zaštite pečata državnih institucija, koji uključuje i jasno propisani oblik, dimenzije, izradu i sadržaj pečata. Ubuduće bi se prilikom izrade pečata bilo koje od državnih institucija trebale poštivati norme koje se odnose na materijal od kojeg se izrađuje pečat, sadržaj teksta na tri jezika i dva pisma, te oznake rednog broja pečata u slučaju većeg broja pečata istog promjera.

Sadržaj pečata

"Ova stvar u dosadašnjim odredbama zakona nije bila regulirana, a u praksi su se nametala pitanja glede propisivanja materijala od kojeg se izrađuje pečat, kao i glede ostalih odredaba koje se odnose na sadržaj teksta pečata kada je u pitanju uporaba jezika i pisma i ostalih sadržaja pečata koji su od velikog značaja, a temeljem praktičnih iskustava nastalih u postupku odlučivanja o odobravanju izrade pečata", navodi Ministarstvo pravosuđa BiH u službenom obrazloženju predloženih zakonskih izmjena. Novim propisom jasno će biti definirano da pečat institucija BiH ima oblik kruga, te da se izrađuje od gume, metala ili drugog odgovarajućeg materijala. Svaki pečat će morati sadržavati natpis "Bosna i Hercegovina", kao i naziv institucije i to na tri službena jezika i dva pisma. Sav ovaj tekst bit će ispisan u koncentričnim krugovima oko grba BiH koji se nalazi u središtu pečata, a koji može biti promjera 50 i 30 milimetara. Ako institucija ima veći broj pečata istog promjera, svaki primjerak pečata morat će sadržavati i oznaku rednog broja.

Sporni dokumenti

Posebna pozornost posvećena je pitanju zaštite pečata, što je potpuno logično ako se zna da smo u proteklih nekoliko godina imali pojavu više spornih dokumenata s pečatima državnih institucija. U Ministarstvu pravosuđa BiH vodit će se posebna evidencija pečata bh. institucija. Odgovornim osobama u institucijama koje “zaborave” Ministarstvu dostaviti otisak pečata i tražene informacije za evidenciju ili ne dostave neupotrebljive pečate na uništavanje prijeti i novčana kazna od 5.000 maraka, objavljeno je na portalu ekapija.ba