U Sarajevu je održana obuka službenika za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH, Vijeća ministara BiH i Brčko Distrikta koje se realizuju u sklopu projekta Ureda koordinatora za reformu javne uprave (PARCO). Izvršilac Projekta, koji doprinosi implementaciji mjera iz Akcionog plana 1 strategije RJU u BiH iz oblasti institucionalna komunikacija, je agencija PRIME Communications koja je izabrana putem otvorenog postupka javne nabavke.

 „Realizacijom ovog projekta korisnici će biti upoznati sa teorijom i praksom odnosa s javnošću i različitim iskustvima u oblasti PR-a, a što će doprinijeti povećanju poimanja koncepta odnosa s javnošću i osposobljenosti zaposlenih u jedinicama za odnose s javnošću za njegovu primjenu u svakodnevnom radu. Projekat predviđa i studijsko putovanja u zemlju EU te će i na ovaj način službenici za odnose s javnošću biti upoznati sa evropskom praksom u ovoj oblasti“, izjavila je Vedrana Faladžić, glasnogovornik u Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Korisnici su na dvodnevnoj obuci slušali predavanja o planiranju PR kampanje, komunikaciji putem novih medija, kriznom i strateškom komuniciranju i o institucionalnoj reputaciji.

 „Program obuka koji prolaze zaposlenici  Službe za informisanje Savjeta ministara BiH, Ureda Vlade FBiH  za odnose s javnošću, Biroa za odnose s javnošću Vlade RS, Vlade Brčko Distrikta BiH, službenici za odnose s javnošću ministarstva na državnom i entitetskim nivoima te službenici organa uprave u BiH koji nisu glasnogovornici, ali obavljaju poslove iz domena odnosa s javnošću je prilagođen potrebama i zahtjevima korisnika do kojih smo došli kroz realizovano istraživanje o stavovima službenika za odnose s javnošću“, istakla je Lejla Brčaninović, PR direktorica agencije PRIME Communications.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta i standardizovanje praksi službenika za odnose s javnošću u organima uprave BiH, njihovo upoznavanje sa iskustvima institucionalnog komuniciranja, teorijom i praksom odnosa sa javnošću kroz direktan pristup iskustvima evropske prakse u toj oblasti, jačanje saradnje korisnika projekta i razmjena njihovih iskustava.  

Obuka za službenike za odnose  s javnošću Vlade Republike Srpske održana je ranije.