Nesmetano funkcionisanje sistema upravnog odlučivanja doprinosi smanjenju samovolje birokratije u obavljanju javnih poslova, te obezbiljeđuje učinkovitost, efikasnost i predvidivost javne uprave u pružanju usluga.  

Ovo je izjavila Nevenka Savić, državna koordinatorica za reformu javne uprave na radionici "Harmonizirani upravni postupak u BiH – građani i poslovni sektor zahtijevaju pravnu sigurnost i učinkovitost".

Reforma upravnog odlučivanja je primarni uslov za osiguranje efikasnosti, učinkovitosti i predvidljivosti javne uprave u pružanju javnih usluga u društvu. Cilj reforme je javna uprava i upravni postupak u potpunosti orijentirani prema građanima, a to će biti postignuto uvođenjem evropskih standarda i praksi.

Evropski standardi koji trebaju biti implementirani su povećanje upotrebe informacionih tehnologija, uvođenje elektronskih komunikacija između organa javne uprave i stranaka, registracija posebnih upravnih postupaka, sistematična primjena mjera pojednostavljenja upravnog postupka, certifikacija te profesionalna obuka uposlenih u javnoj upravi.

Savić je podsjetila  i da je Ured koordinatora pripremio projekat “Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH”.

Prof. dr. Zarije Seizović sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu govorio je o pravnoj situaciji i upravnoj praksi iz područja upravnog postupka u BiH. Prema njegovim riječima, postojeći zakoni o upravnom postupku nisu u potpunosti saobraženi sa evropskim standiardima, koji proizilaze iz temeljnog principa vladavine prava. Postojanje velikog broja tzv. « posebnih (upravnih) postupaka » vodi u netransparentnost i stvara nepotrebnu pravnu usložnjenost za građane.

"Dizajn upravnog postupka više je formaliziran i detaljan. Suprotno podjeli moći u demokratskoj državi više je « sudski postupak », a ne upravni. Očigledno je da je ujednačen, brz i efikasan postupak ključan za ekonomski razvoj države", kazao je Wolfgang Rusch, predstavnik SIGMA-e, govoreći o razlozima zašto ova organizacija preporučuje modernizaciju sistema općeg upravnog postupka u BiH.

O uspješnim primjerima reforme javne uprave u federalnoj državi na primjeru Njemačke govorio je i prof. dr. Ulrih Karpen sa Univerziteta u Hamburgu.

Dvodnevnu radionicu, završenu danas u Sarajevu, organizirali su Ured koordinatora za reformu javne uprave i SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries), koja pruža aktivnu podršku reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini, a s ciljem informiranja predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti o najboljim evropskim praksama u oblasti upravnog odlučivanja.