Bečki institut za studij međunarodne ekonomije organizira seminar “Javna uprava i strukturalne reforme”, koji će biti održan u Beču, u periodu od 4. do 8. svibnja 2009. godine.

Seminar je namijenjen državnim službenicima koji sudjeluju u procesima donošenja odluka u ministarstvima i institucijama koje se bave pitanjima iz sadržaja kursa. Teme seminara su:

– Novi pristup propisima: odnosi između javnog i privatnog

– Pravne reforme: Ključna pitanja u pravu i ekonomiji

– Politika kompeticije za vrijeme i nakon privatizacije

– Reforme u okviru bankarstva i finansija

– Privatizacija različitih infrastrukturalnih aspekata

– Reforme tržišta rada

– Reforme u okviru penzionog i zdravstvenog sektora

– Istraživanja i tehnologije

Prema najavama organizatora, seminaru će prisustvovati predstavnici zemalja jugoistočne Evrope.

Na seminaru će sudjelovati i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave.