Dnevni avaz: Zakonom o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH, koji je objavom u Službenim novinama FBiH stupio na snagu, uređene su visine ovih primanja u federalnim institucijama kao što su Agencija za privatizaciju, Razvojna banka, Agencija za bankarstvo, Zavod za zapošljavanje, Registar vrijednosnih papira, Zavod PIO/MIO.

Visina plaća/naknada  

Direktor, zamjenik direktora, izvršni direktor        3.904, 20

Predsjednik upravnog/nadzornog odbora          1.561, 68   

Članovi upravnog/nadzornog odbora 1.249,34                  

Punomoćnici u javnim preduzećima                  789,84

* Kalkulacija prema prosjeku tri zadnje plaće koje je objavio Federalni zavod za statistiku (oktobar 780,51, novembra 771,80, decembar 790,21)

Članovi komisije

Ovaj zakon nedavno je usvojen u oba doma Parlamenta FBiH.

Njime je utvrđeno da mjesečna neto plaća za članove uprave federalnih institucija i javnih preduzeća, a koju čini direktor, zamjenik direktora ili direktor, zamjenik direktora i jedan ili više izvršnih direktora, kao i predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima komisije, može biti isplaćena najviše u iznosu od pet prosječnih neto plaća isplaćenih u FBiH u prethodna tri mjeseca, a prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.  

Zastupanje i skupštini

Prema toj računici, ako se uzme prosjek neto plaća tokom tri posljednja mjeseca, osnovica trenutno iznosi 780,84 KM. Kada se pomnoži sa pet, znači da će njihova plaća iznositi najviše 3.904,20 KM.  

Mjesečna naknada za rad predsjednika upravnog ili nadzornog odbora ili upravnog vijeća, odnosno stručnog savjeta, iznosi najviše do dvije prosječne federalne plaće, dok je za članove takvih odbora predviđeno 80 posto te sume.   

Po istom principu utvrđuje se i iznos plaća i naknada za članove uprave, predsjednika i članova nadzornog odbora u javnim preduzećima.  

U ovom slučaju utvrđeno je da naknadu u visini jedne prosječne plaće u Federaciji u zadnja tri mjeseca, dakle 780,84 KM, ima i punomoćenik koji ima ovlaštenje za zastupanje na skupštini preduzeća ispred državnog kapitala. Naknada mu se isplaćuje za svaku održanu skupštinu. Ukoliko ima više punomoćnika, naknada im se dijeli podjednako.