Program SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) 27. i 28. studenog u Parizu organizira seminar za predstavnike zemalja korisnica Instrumenta predpristupne pomoći (IPA) Europske unije. Svrha seminara je istražiti na koji način IPA programi mogu pomoći zemljama korisnicama da osnaže javnu upravu u kontekstu europskih integracija. Seminar će biti fokusiran na tri ključne teme:

  • reforma javne uprave
  • javne nabave
  • kontrola javnih financija.

Cilj seminara je uspostaviti stalnu mrežu dijaloga javnog sektora zemalja obuhvaćenih eurointegracijama.

Ovaj seminar je dio aktivnosti SIGMA-e (posebnog programa Organizacije za ekonomsku suradnju i razvitak) u promoviranju značaja dobrog upravljanja u javnoj administraciji i svojevrsan je nastavak seminara održanog u listopadu 2007. godine.