Kao rezultat saradnje Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH i Fakulteta za javnu upravu, rukovodioci Ureda su 26. studenog 2007. godine u svojstvu predavača posjetili Fakultet. Tom prilikom su studentima fakulteta za javnu upravu održali predavanje o reformi javne uprave u BiH. Predavanje je okupilo preko 60 studenata koji su sa velikim interesovanjem učestvovali u prezentaciji i diskusiji sa Nevenkom Savić, državnim koordinatorom za reformu javne uprave, i Suadom Musićem, zamjenikom koordinatora.

Predavanje je obuhvatilo tematsku prezentaciju vizije i misije Ureda koordinatora, njegovu ulogu u reformskom procesu, predstavljanje strateških dokumenata na kojima reforma počiva, kao i provedbene strukture i dosadašnjih aktivnosti na ovom polju.

Nakon kratke prezentacije otvoren je prostor za pitanja studenata, gdje je do izražaja došla njihova zainteresiranost za reformu javne uprave u cjelini. Studenti su aktivno učestvovali u predavanju i postavili veliki broj zanimljivih i praktičnih pitanja. Pitanja su se odnosila na dužinu trajanja reforme javne uprave u BiH, na konkretne rezultate, na ulogu Agencije za državnu službu u reformi, broj državnih službenika i predviđanja po tom pitanju…Studenti su također imali i konkretna pitanja u vezi sa reformskim oblastima iz Akcionog plana 1: Javnim financijama, upravljanjem ljudskim potencijalima, upravnim postupkom, informacijskim tehnologijama.

Gđa Savić i gdin Musić odgovorili su na sva postavljena pitanja i pritom približili studentima aktivnosti Ureda i proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Također su ih upoznali sa najznačajnijim zahtjevima koji se postavljaju pred upravu u Bosni i Hercegovini u kontekstu eurointegracija, te sa planiranim koracima na tom putu.

 


Foto galerija

Opći utisak, sudeći po posjećenosti, diskusiji i broju pitanja je da je predavanje bilo izuzetno korisno, kako za studente čiji je akademski fokus javna uprava, tako i za Ured koordinatora koji je prezentirao svoj rad i značaj reforme za mlade ljude, buduće državne službenike i rukovodioce reformisane i unaprijeđene javne uprave u BiH.

Također je, na obostrano zadovoljstvo, dogovorena daljnja suaradnja Ureda i Fakulteta za javnu upravu i dogovoreni daljnji koraci u pravcu akademske i praktične suradnje.