Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, na sjednici održanoj jučer u Sarajevu donijelo je Odluku o osnivanju Savjetodavnog vijeća inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“, čiji zadatak je da pripremi prijedlog  Okvirnog  akcionog plana  za provođenje Partnerstva. Okvirni akcioni plan čine akcioni planovi Vijeća ministara BiH, vlada Republike Srpske (RS) i Federacije BiH (FBiH) i Vlade Brčko Distrikta BiH.

Savjetodavno vijeće objedinit će pojedinačne akcione planove u Okvirni akcioni plan, koji će dostaviti Vijeću ministara BiH na usvajanje, a potom i tijelima međunarodne inicijative ,,Partnerstvo za otvorenu vlast”  na potvrđivanje.

U Savjetodavno vijeće bit će predložena četiri predstavnika Vijeća ministara BiH, te po dva iz vlada RS, FBiH i Brčko Distrikta BiH, te četiri predstavnika organizacija  civilnog  društva.

Vijeće ima savjetodavnu i koordinacijsku ulogu radi poticanja transparentnosti i otvorenosti tijela javne uprave, te uključivanja građana i organizacija  civilnog društva  u oblikovanje javnih politika  u skladu sa inicijativom  ,,Partnerstvo za otvorenu  vlast“.

Cilj „Partnerstva za otvorenu vlast” je da osigura konkretan napredak na područjima transparentnosti  i otvorenosti  rada tijela javne uprave, uključivanja i osnaživanja građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije, te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima.